تخفیف
۵۰ %
۱۵,۰۰۰ تومان
light box

پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های شادکامی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور

۱۵,۰۰۰ تومان – خرید
دسته بندی :

حجم : ۲۷۹ کیلوبایت
نوع فایل : ورد | Word
تعداد صفحات : ۹۹ صفحه

پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های شادکامی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های شادکامی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مولفه های شادکامی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل پیام نور خوراسگان است. فرضیه های پژوهش با در نظر گرفتن مولفه های شادکامی و رضایت زناشویی همچنین با توجه به متغیر جنسیت و سن افراد  مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان متاهل پیام نور خوراسگان در سال ۱۳۹۴ می‌باشد که از این تعداد ۷۰  نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از مقیاس سنجش شادکامی اکسفورد(OHI)  با ضریب پایایی ۸۸/۰ و مقیاس رضایتمندی زناشویی انریچ با ضریب پایایی ۹۲/۰ انجام شده است.

تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که، بین مولفه ی شادکامی و مولفه های موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض و مدیریت مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.  همچنین بین مولفه ی احساس رضایت از زندگی و همه مولفه های رضایتمندی زناشویی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. فرضیه سوم نشان داد که بین میزان مولفه ی احساس زیباشناختی و برخی از مولفه های رضایت زناشویی افراد رابطه وجود دارد. در نهایت نتایج حاصل نشان داد که بین مولفه ی خودکارآمدی و برخی از مولفه های ارتباط زناشویی، حل تعارض  و جهت گیری مذهبی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

بیشترین ضریب همبستگی با مقدار (۶۱/۰=r) بین مولفه ی خودکارآمدی با جهت گیری مذهبی، بود. یافته ها در مورد متغیر جنسیت  نشان داد که بین میانگین شادکامی و رضایت زناشویی برحسب جنیست تفاوت معنی داری وجود ندارد. می توان گفت میانگین نمرات بین این دو متغیر در مردان و زنان تفاوت معنی داری مشاهده نشده است. همچنین یافته ها بین میانگین رضایت زناشویی در متغیر گروه های مختلف سن تفاوت معنی داری نشان داد. می توان گفت افرادی که از ۲۱ تا ۳۰ سال دارند، نسبت به گروه های دیگر به طور معنی داری بیشتر دارای رضایت زناشویی بودند.

 

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه

ازدواج مقدمه تشکیل خانواده است و به عنوان عالی ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تأیید بوده است. علیرغم اینکه ازدواج رضایت بخش یکی از عوامل مهم بهداشت روانی جامعه محسوب می شود، ولی چنانچه ازدواج و زندگی خانوادگی شرایط نامساعدی برای ارضاء نیازهای روانی زوجین ایجاد کند، نه تنها بهداشت روانی تحقق نمی یابد، بلکه اثرات منفی و گاهی جبران ناپذیر به جا می گذارد که اختلالات عصبی و افسردگی از پیامدهای  اختلالات خانوادگی می باشد.

همراه با شروع قرن جدید، جوامع با معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری مواجه می باشند. نظر اغلب کارشناسان بر این است که برای حل بسیاری از مشکلات موجود به شهروندانی نیاز است که  در زندگی شخصی و خانوادگی خود احساس رضایت و شادکامی کنند(رحیم پور و همکاران، ۱۳۹۲).

از دیدگاه مدرن، عدم وجود نشانه های نارضایتی، شاخص رضایت نیست. بلکه سازگاری، شادمانی، اعتماد به نفس و ویژگی های مثبتی از این دست نشان دهنده ی رضایت در زندگی است. در این صورت است که انسان می تواند به هدف اصلی خود که در زندگی، شکوفا سازی قابلیت های فردی و اجتماعی است، دست یابد.

شادی، یکی از نیازهای انسان و لازمه ی زندگی است. واژه ی شادکامی، در بر گیرنده ی چند مفهوم ذهنی مثل شادمانی، خشنودی، لذت و خوشایندی است اما به معنای خوش بینی بی پایه و خودفریبی، انکار واقعیت ها و ندیدن مشکلات خود و دیگران نیست. از این رو تعدادی از روان شناسان، مفهوم کلی تر«خوشبختی در زندگی»  را که دربرگیرنده ی ارزشیابی هایی مثل خشنودی از زندگی، هیجان، خلق مثبت و فقدان افسردگی و اضطراب است به کار می برند(تنهایی و خرمی، ۱۳۸۹).

انسان ها از دیر باز به طرق مختلف، شادی و احساسات مثبت خود را بروز می دادند. ارسطو معتقد است اهمیت شادی تا به آن حد است که می تواند بیماری های غیر قابل علاج را درمان کند. هیلز (۲۰۰۸) معتقد است افراد شاد، معمولا مهارت های خود را بهتر ارزیابی کرده و رویدادهای مثبت را بیشتر از رویدادهای منفی، یادآوری نموده و در برنامه های زندگی، تصمیم گیری بهتری دارند.

در زندگی زناشویی به خاطر وجود مشکلات و مسائل بین زوجین، روحیه و شادکامی آنان تاثیر مستقیمی دارد بر نحوه برخورد آنان با مشکلات که می تواند برای افزایش رضایت در زندگی زناشویی بسیار حائز اهمیت باشد. با توجه به این مطلب  هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین شادکامی و رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان است.

 

۱-۲- شرح و بیان مساله پژوهش

خانواده با پیوند زناشویی تشکیل می گردد و تداوم و بقای آن نیز بستگی به تداوم و بقای پیوند زناشویی دارد. رابطه زناشویی رابطه زن و مرد است که از ازدواج ناشی می شود و ازدواج فرایندی است که از کنش متقابل بین زن و مرد شکل می گیرد که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و به طور کلی عمل آنها مورد پذیرش قانون قرار گرفته است(میلانی فر،۱۳۸۲).

زوج بودن ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی، روانی و اجتماعی مختلفی دارد. رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط را ارائه می دهد و هنگامی حاصل می شود که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی مطابق با آنچه که وی انتظار دارد، باشد. در حقیقت رضایت زناشویی یکی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی است که در طی آن زن و شوهر از ازدواج با هم احساس شادمانی و رضایت می کنند.

به طور کلی سه زمینه را برای رضایت مندی مطرح می کند. که به هم وابسته هستند و در  هم تداخل دارند. این سه حیطه عبارتند از: ۱- رضایت افراد از ازدواجشان ۲-رضایت از زندگی خانوادگی ۳- رضایت کلی از زندگی(نادی و سجادیان، ۱۳۹۰).

در زندگی زناشویی شادکامی و احساس رضایت از زندگی اهمیت فراوانی دارد. فردی که احساس شادکامی و رضایت از زندگی ندارد، ممکن است دچار انزوا، گوشه گیری و یا پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی شود . علاوه بر این انسانها دارای نوعی نظام خود کنترلی و نیروی خود تنظیمی هستند و توسط آن نظام بر افکار، احساسات و رفتارهای خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند(کجباف وهمکاران، ۱۳۸۸).

هیلز(۲۰۰۸)  معتقد است، که افراد شادکام، کسانی هستند که در پردازش اطلاعات در جهت خوش بینی و خوشحالی سوگیری دارند، یعنی اطلاعات را طوری پردازش و تفسیر می کنند که به شادمانی آنها منجر شود.آلبرکستن(۲۰۰۲) معتقد است که شادکامی، نوعی ارزشیابی است که فرد از خود و زندگی اش به عمل می آورد و مواردی از قبیل رضایت از زندگی، هیجان و خلق مثبت، فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می شود و جنبه های مختلف آن نیز به شکل شناخت ها و عواطف است.

شادکامی، یک صفت شخصیتی فرضی مشخص، با نشاط و سرزندگی، مردم آمیزی، قابلیت اعتماد و نظایر آن تعریف شده است. اینکه، آ‌دمیان چه چیزی را شادی تلقی کنند، دلایل فراوان دارد. دنو و کوپر(۲۰۰۸) معتقدند که همه خانواده های شاد، کم و بیش مثل هم هستند و فاکتورهای بارز و مشخص آنها از نظر کمیت و کیفیت نزدیک به هم می باشند. اما برعکس ، خانواده های ناشاد، به شیوه های مختلفی، ناشاد بودن را تجربه می کنند(به نقل از زیانمهر و ک).

شادی یک حالت هیجانی یا عاطفی خوب و خوشایند است که با تجاربی همانند بهزیستی، خوشی، تندرستی، امنیت، خشنودی و عشق همبسته و با تجاربی همانند رنج، غمگینی، اندوه، اضطراب و درد متضاد است. بر این اساس وجود رویدادهایی از قبیل ترفیع، ازدواج و عدم وجود رویدادهایی مانند تصادف و طلاق باعث ایجاد شادی در افراد می گردند.

اما در رابطه ی شادی و شادمانی با شوخ طبعی تحقیقات نشان داده اند شوخی با حالات هیجانی مثبت مرتبط است(آلبرکستن،۲۰۰۲). شوخی و خنده نه تنها به عنوان منبعی از امید نقش مهمی در زندگی انسان دارند، بلکه از مهمترین راهبردهایی هستند که در افزایش امیدواری در زندگی بسیار موثر می باشند.

تحقیقات نشان داده اند افرادی که احساس شادمانی و امیدواری بالاتری دارند برای مقابله با گرفتاری ها و مصایب زندگی آماده تر هستند و بهتر عمل می کنند(اسنیدر،۲۰۰۴). شادی به عنوان یک مکانیسم مقابله ای ممکن است با ایجاد تفکرات مثبت، جلوی تفکرات منفی را بگیرد. بنابراین شادکامی در بهزیستی یا رفاه روان شناختی و جسمانی موثر است و شادکامی به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی انسان، کیفیتی منحصر به نوع آدمی است(به نقل از کرمی نوری، مکری و محمدی،۱۳۸۱).

در همین راستا، نظر به اهمیت خانواده ها در جامعه فعلی به عنوان مؤلفه ای مهم در سلامت و بهداشت روانی جامعه و همچنین اینکه رضایت از زندگی زناشویی تأثیر بسیار مهم و ارزشمندی دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین شادکامی و رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان انجام گرفت.

 

۱-۳-اهمیت و ارزش تحقیق

ارزش کارکردی نهاد اجتماعی خانواده در هر نظام اجتماعی حائز اهمیت است. هر جامعه ای متناسب با ارزش های خود ابتدا به سراغ این نهاد می رود تا از دوزن آن شهروندان آتی خویش را بپروراند. یکی از مباحث مهم در این نهاد، کیفیت روابط بین والدین(زن و شوهر) است.

روابط زناشویی به عنوان شاخص اصلی نهاد خانواده، رابطه ای میان زن و مرد برای یک زندگی مشترک و تشکیل خانواده است. کیفیت روابط زناشویی بر همه ابعاد کارکرد خانواده از جمله پایداری، تداوم، حمایت از فرزندان و شادکامی زوجین تاثیر دارد.

هنگامی که روابط میان این دو در خانواده رضایت بخش باشد، نوعی آرامش بر خانواده حاکم می گردد که موجب بهبود عملکرد در زندگی اجتماعی خواهد شد. یکی از عوامل موثر در اثربخش نمودن این فرایند، که پیامد آن رضایتمندی زناشویی است، مسائل روانشناختی است.

رضایت از زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند. روابط زناشویی یکی از عوامل پیشرفت اعضای خانواده در دستیابی به اهداف زندگی است. رضایت از زندگی زناشویی نه تنها موجب می شود افراد شادتر، با نشاطتر و سالمتر زندگی کنند بلکه سهم عمدهای در سلامت والدین، تربیت نسل بعد و دوام زندگی دارد.

با این وجود، می توان پذیرفت رضایتمندی از زناشویی، حاصل خشنودی و سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترک است و استحکام بنیان خانواده و سلامت والدین را تامین می کند. عوامل متعددی از جمله احترام متقابل، همخوانی باورهای زوج، سن ازدواج، مدت زمان زندگی مشترک، اقوام و آشنایان، اعتقادات مذهبی، تعداد و وضعیت سلامت فرزندان در رضایت مندی از زناشویی مؤثر می باشند. به همین لحاظ، توجه به مساله شادکامی زوجین می تواند موجب افزایش میزان رضایتمندی زناشویی آنان و نهایتا بهبود کارایی خانواده گردد(وین فیلد  و همکاران، ۲۰۱۲).

امیری مجد و زری مقدم(۱۳۸۶) در یک بررسی تحت عنوان «رابطه شادکامی و رضایت از زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانه دار شهر اراک» به این نتیجه دست یافتند که بین شادکامی و رضایت از زناشویی در زنان شاغل  و خانه دار رابطه وجود دارد. آنها بیان نمودند که هر چقدر شادکامی بیشتر باشد به همان اندازه نیز میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان بیشتر است. این ممکن است به دلیل این باشد که با افزایش شادکامی در زندگی، هیجانات مثبت در زوجین بیشتر شده و باعث می شود که مشکلات را به عنوان یک پدیده مثبت ارزیابی کنند. در این صورت با ارتباط متقابل مناسب که ریشه در هیجانات مثبت دارد مشکلات را حل می کنند و به رضایت در زندگی می رسند.

داینر ( ۱۹۸۵ ) معتقد است که شادمانی حداقل سه جزء دارد که عبارتند از: عاطفه مثبت، عاطفه منفی و متغیرهایی مانند رضایت از زندگی. عاطفه مثبت ب ا برون گرایی و عاطفه منفی با روان رنجوری ارتباط دارد(به نقل از امیری مجد و زری مقدم،۱۳۸۶).

پژوهش کاستا و مک کری(۲۰۰۰) در زمینه ویژگیهای شخصیتی و شادکامی نشان دادند که شادکامی با سطح بالای برون گرایی و سطح پایین روان رنجورخویی مرتبط است. عیدی و خانجانی( ۱۳۸۵) در بررسی رضایت از زناشویی در سبکهای مختلف دلبستگی اظهار میکردند که افراد ایمن چه مرد و چه زن از میزان رضایت از زناشویی بالایی برخوردارند. آزموده و همکارن(۱۳۸۶) رابطه شادکامی و جهت گیری مذهبی دانشجویان را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که بین جهتگیری های مذهبی درونی و بیرونی و شادکامی رابطه وجود دارد(به نقل از بلاغت،۱۳۹۱).

با توجه به رشد روز افزون مطالعات در زمینه روان شناسی مثبت در جهان و وجود سابقه اندک این موضوع در کشور، هد ف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین شادکامی و رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان است.

 

۱-۴-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی رابطه بین مولفه های شادکامی و رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان.

 

اهداف جزیی :
 1. بررسی رابطه بین میزان مولفه ی مولفه خودپنداره و مولفه های رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان.
 2. بررسی رابطه بین میزان مولفه ی احساس رضایت و مولفه های رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان.
 3. بررسی رابطه بین میزان مولفه ی احساس زیبایی شناختی و مولفه های رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان.
 4. بررسی رابطه بین میزان مولفه ی خودکارآمدی و مولفه های رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان.
 5. بررسی تفاوت بین میزان شادکامی و رضایت زناشویی بر اساس جنسیت دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان.
 6. بررسی تفاوت بین میزان شادکامی و رضایت زناشویی بر اساس سن دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان.

 

۱-۵-فرضیه ها یا سوالهای تحقیق:

فرضیه اصلی

بین مولفه های شادکامی و رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان رابطه وجود دارد.

 

فرضیه های فرعی:

 • بین میزان مولفه ی خودپنداره و مولفه های رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان رابطه وجود دارد.
 • بین میزان مولفه ی احساس رضایت از زندگی و مولفه های رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان رابطه وجود دارد.
 • بین میزان مولفه ی احساس زیبایی شناختی و مولفه های رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان رابطه وجود دارد.
 • بین میزان مولفه ی خودکارآمدی و مولفه های رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان رابطه وجود دارد.
 • بین میزان شادکامی و رضایت زناشویی بر اساس جنسیت دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان تفاوت وجود دارد.
 • بین میزان شادکامی و رضایت زناشویی بر اساس سن دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان تفاوت وجود دارد.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
فصل اول: کليات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- شرح و بيان مساله پژوهش 3
1-3- اهميت و ارزش تحقيق 5
1-4- اهداف تحقيق 7
1-5- فرضيه های تحقيق 8
1-6- تعريف واژه ها 9
فصل دوم: ادبيات پژوهش
چارچوب نظري پژوهش
2-1- مقدمه 12
2-2- شادکامی 12
2-2-1-  مولفه های شادکامی 14
2-2-2-  جايگاه شادکامی در چهار چوب هيجان ها 15
2-2-3- شاخص هاي شادکامي 17
2-2-4- ديدگاه شناختي و شادکامي 17
2-3- ویژگی های هم آیند با شادکامی 19
2-3-1- شادکامی و مثبت اندیشی 19
2-3-2- شخصیت برون گرا و شادکامی 20
2-3-3- شادکامی و موفقیت 22
2-4- عوامل تأثير گذار بر شادکامي 22
2-5- شوخ طبعی 29
2-5-1- نظریه های شوخ طبعی 30
2-5-2- سبک های شوخ طبعی 31
2-5-3- تاثيرات اجتماعي شوخي طبعی 33
2-5-4- شوخ طبعی در آموزش و یادگیری 34
2-5-5- تاثیر ورزش در شوخ طبعی 36
2-6- چگونه شادکام باشیم 37
2-7-رضایتمندی زناشویی 38
2-7-1- رضایتمندی در انواع مختلف خانواده 39
2-8- عوامل موثر در رضایتمندی زناشویی 40
2-8-1- ابراز محبت وعشق زوجین به همدیگر 41
2-8-2- احترام به همسر 42
2-8-3- برقراری روابط اجتماعی 42
2-8-4- روابط جنسی 43
2-8-5- مسایل اقتصادی- اجتماعی 44
2-8-6- ارتباط با اقوام و اطرافیان 45
2-8-7- مسایل ارزشی عقیدتی و مذهبی 46
2-8-8- علایق و طرز تفکر 46
2-9-   پیشینه تحقیقات  در زمینه رابطه شادکامی رضایتمندی زناشویی 47
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 51
3-2- روش پژوهش 51
3-3- جامعه آماري 51
3-4- نمونه و روش نمونه گيري 52
3-5- ابزار اندازه گيري 52
3-5-1- پرسشنامه  شادکامی اکسفورد 52
3-5-2- روايي و پايايي پرسشنامه 53
3-6- پرسشنامه 47 سوالی رضایتمندی زناشویی 55
3-6-1- روايي و پايايي پرسشنامه 56
3-7-شيوه جمع آوري اطلاعات 57
3-8- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 58
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
عنوان                                                                                                                               صفحه
4-1-مقدمه 60
4-2- بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه 60
4-3-يافته هاي پژوهش 62
4-4-آزمون نرمال بودن نمره مولفه هاي بدست آمده 62
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1- مقدمه 71
5-2- مروري بر يافته هاي پژوهش 71
5-4- پيشنهادهاي کاربردي 75
5-5- پيشنهادهاي پژوهشي 75
5-6- محدوديت هاي پژوهش 76
پيوست ها
پرسشنامه های تحقيق 77
منابع و مأخذ 86

 

فهرست جداول ها و اشکال
عنوان                                                                                                                               صفحه
جدول1-3 مولفه هاي پرسشنامه شادکامی و سوالات مربوط به آنها 40
جدول3-2- مولفه هاي پرسشنامه رضايتمندی زناشويی و سوالات مربوط به آنها 42
جدول 4-1  توزيع فراواني گروه نمونه براساس جنسیت 60
 جدول 4-2 توزيع فراواني گروه نمونه براساس سن 60
جدول 4-3 نتايج حاصل از آزمون کولموگروف-اسميرونوف 63
جدول 4-4  نتایج ضریب همبستگی مولفه ی خودپنداره و رضایتمندی زناشویی 63
جدول 4-5 نتایج ضریب همبستگی مولفه ی احساس رضایت از زندگی و رضایتمندی زناشویی 64
جدول 4-6  نتایج ضریب همبستگی مولفه ی احساس زیبایی شناختی و رضایتمندی زناشویی 65
جدول4-7  نتایج ضریب همبستگی مولفه ی خودکارآمدی و رضایتمندی زناشویی 66
جدول 4-8 نتایج آزمون t  مستقل میانگین متغیرهای بین شادکامی و رضایت زناشویی 67
جدول 4-9 تحليل واريانس بین شادکامی و رضایت زناشویی بر اساس سن افراد 68
جدول 4-10 مقایسه زوجی اختلااف میانگین نمره رضایت زناشویی با توجه به متغیر سن افراد 69
نمودار 4-1   توزيع درصدي گروه نمونه براساس جنسیت 61
نمودار  4-1   توزيع درصدي گروه نمونه براساس سن 62

 

 • آذربایجانی، مسعود. محمدی، کاظم علی.(1389). ساخت و اعتباریابی آزمون شادکامی با تکیه بر اسلام، دو فصلنامه تربیت اسلامی، سری 5،شماره 10،صص 149-123.
 • آرگايل، مايكل(1382).روانشناسي شادي، ترجمه: مسعود گوهري اناركي، حميدطاهر نشاط دوست، حسن پالاهنگ و فاطمه بهرامي. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي.
 • احمدی، خدابخش.(1392). مقیاس رضایت زناشویی انریچ، موسسه آزمون یار پویا- موسسه آموزشی در زمینه علوم رفتاری و رشته های وابسته، تهران، قابل دسترس در : azmonyar.com.
 • اسماعيلي فر، ندا. شفيع آبادي، عبداله. احقر، قدسي.(1389). سهم خودكارآمدي در پيش بيني شادكامي. انديشه و رفتار، دوره پنجم، شماره 19. صص 34-27.
 • اکبری دهکردی، مهناز.(1391). رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در زوجين. مجله علوم رفتاری، دوره 6، شماره 2، صص 169-161.
 • امیری مجد، مجتبی. زری مقدم، فاطمه.(1390). رابطه ي شادكامي و رضايت زناشويي در بين زنان شاغل فرهنگي و خانه دار شهر اراك. فصلنامه علوم رفتاری. شماره 11. صص 21-10.
 • بخشایش، علیرضا.(1393). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و هوش معنوی زوجین. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال پنجم، شماره دوم. صص 84-69.
 • بديع، علی. جلالي، معصومه. عبودي، سميه.(1389). بررسي رابطه هوش معنوي و رضايت زناشويي کارکنان ادارات شهر اهواز، اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، اردیبهشت 1391.
 • بلاغت، رضا. ابراهیم زاده، اسمین. موسوی نژاد، جمال. خزاعی، زری. محمودوند، محمد.(1392). بررسی رابطه شادکامی و رضایت از زناشویی در بین خانوادههاي شهرستان زهک. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، سال هفتم، شماره 22 ، بهار. 102-84.
 • بیانی، علی اصغر. گودرزی، حسنیه، محمد کوچکی، عاشورا.(1387). رابطة ابعاد بهزيستي روان شناختي و سلامت عمومي در دانشجويان (دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر). دانش و پژوهش در روان شناسي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان). شمارة سي وپنجم و سي وششم. صص 164-153.
 • تنهایی، حسین ابوالحسن، خرمی، شمسی.( 1389 ). بررسی رابطه جامعه شناختی باورهاي دینی و سبک زندگی براساس نظریه و روش گافمن، مطالعه موردي کرمانشاه سال 1388، فصلنامه پژوهش اجتماعی، شماره41 -19.
 • تورنس، ئی پال. ( 1387). استعدادها و مهارت های خلاقيت، مترجم حسن قاسم زاده، دنيای نو، چاپ دهم.
 • توكلي، عليرضا منظري. عراقي پور، نجمه.(1389). بررسي رابطه بين دينداري و شادكامي در بين دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان سال تحصيلي 1388-1389، فصلنامه روان شناسي تربيتي شماره نوزدهم، سال ششم. صص 45-20.
 • بي نيازجوياني، سعيد.(1387). بررسي مقايسه اي روابط سبك هاي شوخ طبعي با مؤلفه هاي بهزيستي روانشناختي با توجه به جنسيت، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه شاهد.
 • ثابت،مهرداد. لطفي كاشاني، فرح.(1389). هنجاريابي آزمون شادكامي آكسفورد. انديشه و رفتار، دوره ي چهارم، شماره ي 15 بهار.صص 18-7.

 

 • حسین دخت، آرزو. فتحی آشتیانی، علی. تقی زاده، محمد احسان.(1392). رابطۀ هوش معنوي و بهزیستی معنوي با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی. روانشناسی دین، سال ششم، شماره دوم، صص 74-57.
 • خسرو شاهی، جعفر. خانجانی، زینب.(1391). ارتباط شوخ طبعی و رویدادهاي استرس زاي زندگی با افسردگی در دانشجویان. مجله تحقیقات علوم پزشکی، دوره 14، شماره2. 100-95.
 • خوش کنش، ابولقاسم. کشاورز افشار، حسین.(1387). رابطه شادکامی و سلامت روانی دانشجویان، مجله اندیشه و رفتار، دوره دوم. شماره 7. صص 52-41.
 • رحیم پور، فرزانه. صالحی، یوسف. حسینیان، سیمین. عباسیان، محبوبه.(1392). تبیین رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح واره ناسازگار اولیه. فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال چهارم، شماره سوم. 89-77.
 • رقیبی، مهوش. قره چاقی، مریم.(1392). بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي در زنان و مردان در شرف طلاق و سازگار. فصلنامه علمي – پژوهشي زن و جامعه، سال چهارم، شماره يك، صص 140-123.
 • روحانی، عباس. ابوطالبی، حمیرا.(1387). رابطه رضایت زناشویی و شادکامی با نوع اشتغال زنان. فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی، سال نخست، شماره 1. صص 62-55.
 • روحانی، عباس. معنوی پور، داوود.(1387). رابطة عمل به باورهاي ديني با شادكامي و رضايت زناشويي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه. دانش و پژوهش در روان شناسي(دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان). شمارة سي وپنجم و سي وششم بهار و تابستان. صص 206-108.
 • زارعی، اقبال. احمدی، طاهره.(1391). نقش پیش بینی کننده های هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با میزان رضایتمندی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر بندر عباس. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره،2(2)،116-101.
 • سلیمانیان، علی اکبر. محمدی، اکرم.(1388). بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی، پژهشنامه تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،سال پنجم، شماره نوزدهم، 150-132.
 • علي پور، احمد، نوربالا، احمدعلي. (1387). بررسي مقدماتي پايايي وروايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاههاي تهران فصلنامه انديشه ورفتار. سال پنجم، 1و2.
 • کاکاوند، علیرضا. شمس اسفندیار، حسن. دانش، عصمت. قالبی، رستم.(1389). رابطة سبكهاي شوخ طبعي دانشجويان با سلامت عمومي آنها. فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال4، شماره 2(14). 43-32.
 • كشاورز، امير.(1384).بررسي رابطه بين شادكامي با سرزندگي، جزميت- انعطاف پذيري و ويژگيهاي جمعيت شناختي در مردم شهر اصفهان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.
 • كشاورز، امير. وفاييان، محبوبه.(1386). بررسي عوامل تاثيرگذار بر ميزان شادكامي. روان شناسي كاربردي. دوره ي دوم، شماره ي 5 .صص62-51.
 • کرمی نوری، رضا. مکری، آذرخش. محمدی فر. محمد.(1381). مطالعه عوامل موثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، شماره 1، ص 41-3.
 • میلانی فر بهروز،(1382)،بهداشت روانی،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.
 • نادري، عزت الله؛ سيف نراقي، مريم. (1390). روشهاي تحقيق در علوم انسانی. تهران: انتشارات بدر.
 • نادي، محمدعلی و ایلناز سجادیان.(1390). تحلیل روابط بین معناي معنوي با بهزیستی معنوي، شادي ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفائی روانشناختی امید به آینده و هدفمندي در زندگی دانشجویان، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال 10، ش 3و4 . صص68-54.
 • یعقوبی، حمید.(1389). بررسی وضع سلامت روانی دانشجویان دانشگاه گیلان 1385-86 . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سال 17، شماره 28-27، صفحات 41-47.
 • هادی نژاد، حسن. زارعی، فاطمه. (1388). پايايي، اعتبار و هنجاريابي پرسشنامه شادكامي آكسفورد، پژوهشهاي روانشناختي، دوره 12، شماره 1و2، صص 77-62.

 

 • Argyle, M. (2003). Psychology and religion: An introduction. London:
 • Bental, R.P. (2012).Words: a proposal to classify happiness as a psychiatric Journal of MedicalEthics, 18, 94-98.
 • Deneve, K.M., & Cooper, H. (2008). The happy personality: A meta-analysis of 137 personality traits and subjective well – being. Psychology Bulletin,124(2), 197- 229.
 • Gibbons, P., Arevalo, H., & Monico, M. (2004) . Assessment of the factor structure and reliability of the 28 item version of the General Health Questionnaire (GHQ– 28 ) in E1 Salvador. International Journal of Clinical and Health Psychology. 4, 389 − 398 .
 • Hills, P., . (2008). Musical and religious experiences and their relationship to happiness. Personality and Individual Differences, 25,523-535.
 • Mayers,JD,&Denar,K,(2005).The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43.
 • Koenig ,H.G.McCullough ,M.E &Larson ,D.B.(2001). Handbook of religion and health, Oxford ,N.Y:Oxford university Press.
 • Ryan RM, Deci EL.(2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Ann Rev Psych;52: 141–166.
 • Ryff, CD., & Singer, B. (1998) . Psychological well – being: Meaning measurement and implication for psychotherapy. Psychotherapy 65,14 – 23.
 • Seligman, M.P. (2003) . Positive psychology: Fundamental assumption. The psychologist.16,126 −127 .
 • Ziyaeemehr,A. and Kumar, V.(2014). The Relationship between Instructor Humor Orientation and Students’ Report on Second Language Learning. International Journal of Instruction. e-ISSN: 1308-1470, Vol.7, No.1,

 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برو بالا