۲۵,۰۰۰ تومان
light box

پایان نامه اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر پرخاشگری والدین معتاد و لجبازی فرزندان آنها

۲۵,۰۰۰ تومان – خرید
دسته بندی :

حجم : ۳۹۷ کیلوبایت
نوع فایل : ورد | Word
تعداد صفحات : ۹۵

پایان نامه اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر پرخاشگری والدین معتاد و لجبازی فرزندان آنها

پایان نامه اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر پرخاشگری والدین معتاد و لجبازی فرزندان آنها

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی برپرخاشگری والدین معتاد ولجبازی فرزندان آنها بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. آزمودنی ها شامل همه مددجویان حاضر در مرکز ترک اعتیاد اعلمی هرندی نجف آباد بوده که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد ۲۰ نفر از بین آنها انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، ابتدا یک پیش آزمون از هر دو گروه به عمل آمد و پس از آن یازده جلسه آموزش سرمایه روانشناختی برای گروه آزمایش برگزار شد، سپس بار دیگر از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد، پرسشنامه ها بوسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ جهت تحلیل داده ها از روش کو واریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش سرمایه روانشناختی بر پرخاشگری والدین معتاد در گروه آزمایش در سطح معنی داری (p<0/05) موثر بوده است؛ اما تاثیری بر لجبازی فرزندان نداشته است (P>0/05). نتیجه گیری: می توان آموزش سرمایه روان نشاختی را به عنوان ابزاری حمایتی و موثر جهت کاهش پرخاشگری به شمار آورد و از آن به ویژه برای بهبودی رفتارهای نا متعارف و اختلالات روانپزشکی در معتادان سود جست.

کلید واژه ها: آموزش سرمایه روان شناختی، پرخاشگری، لجبازی

Abstract
Objectives: The purpose of this study was to determine the effectiveness of training psychological capital on the addicted parents ‘ aggression and their children’s obstinacy. Method: The research method was semi-experimental with pre-test, post-test on control group and experiment group. The subjects included all clients in the center of the addiction treatment of A’lami-Harandi in Najaf Abad, who were selected through a sampling method of 20 of them and randomly assigned to two experimental and control groups. At first, a pre-test was performed from both groups and then eleven sessions of psychological capital training were conducted for the experimental group, then again the post-test was performed on both groups, The questionnaires were analyzed by SPSS software. Co-variance was used to analyze the data. Results: The results showed that the training of psychological capital on aggression of addicted parents in the experimental group was effective at the significant level (p <0.05), but had no effect on children’s obstinacy (P> 0.05). Conclusion: It can be considered that mental health education can be considered as a supportive and effective tool for decreasing aggression, and it is especially useful for the improvement of unconventional behaviors and psychiatric disorders in addicts.

Keywords: Psychological capital training, aggression , obstinacy

 

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

خشم یک هیجان ارضا کننده و در عین حال ویران کننده است؛ سامانه درونی ما را فعال می کند؛ ما را برای رویارویی با خطرهای بالقوه پیرامون آماده می کند. آثار زیان بار خشم متوجه درون و بیرون شخص است. ناتوانی در مدیریت خشم، افزون بر ناراحتی شخصی، اختلال در سلامت عمومی و روابط میان فردی، ناسازگاری و پیامدهای زیان بار رفتار پرخاشگرانه را در پی دارد (نویدی، ۱۳۸۷). در چهل سال گذشته، به دو مساله مهم، مرتبط با رفتارهای پرخاشگرانه توجه شده است. اول اینکه میزان رفتارهای پرخاشگرانه در میان افراد جوامع افزایش پیدا کرده است (فیلدز و مک نامارا[۱]، ۲۰۰۳) و دوم اینکه بیشترین مورد بروز رفتارهای پرخاشگرانه در میان نوجوانان روی می دهد و به این دلیل به اینگونه رفتارها در دوران کودکی و به خصوص در دور ان نوجوانی بیشتر توجه می شود (حاجتی، ۱۳۸۷). پرخاشگری ممکن است به شیوه های متفاوتی خود را نشان دهد. خصومت، معرف جنبه شناختی پرخاشگری و خشم، نشان دهنده جنبه هیجانی آن است. جنبه رفتاری پرخاشگری نیز به شکل کلامی و جسمانی بروز می کند (خزائی، ۱۳۹۰). والدین معتاد معمولا در موقعیت هایی دچار خشم و پرخاشگری می شوند که خود ناشی از مصرف مواد است. این افراد معمولاً توان مهار رفتار خود را ندارند و معیارها و ارزش های جامعه ای را که در آن زندگی می کنند به راحتی زیر پا می گذارند. آنها نمی توانند به درستی پیامدهای رفتار خود را پیش بینی کنند ؛ در محرک های اجتماعی نشانه های خصمانه فراوانی را مشاهده می کنند؛ درک درستی از سطح پرخاشگری خود ندارند؛ از راه حل های کلامی اندکی برای اثبات خود در مسائل اجتماعی بهره می جویند و بیشتر از راه حل های پرخاشگرانه استفاده می کنند. آنها از نظر اخلاقی پرخاشگری را مطلوب ارزیابی می کنند و به دلیل همین مقبولیت ارزشی، از پرخاشگری به عنوان راهکار مناسب استفاده می کنند (صداقت، مرادی و احمدیان، ۱۳۹۳). استفاده از راه حل های پرخاشگرانه توسط والدین منجر به ایجاد اختلال لجبازی در فرزندان این وتالدین می شود.

اختلال لجبازی – نافرمانی از جمله اختلال های برون سازی شده ای است که شیوه های ناکارمد والدین از اصلی ترین عوامل سبب شناسی آن ذکر شده است (استر و رمسینگ[۲]، ۲۰۰۷). این اختلال از شایع ترین اختلالات روانی است که با شیوع ۲ تا ۱۶ درصد در مرحله قبل از نوجوانی بروز می کند. کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال معمولا با بزرگترها جر و بحث می کنند، غالباً از کوره در می روند، دشنام و ناسزا می گویند و غالباً خشمگین، بیزار و زودرنج هستند. غالباً فعالانه به خواست های بزرگان بی اعتنایی کرده و عمداً موجب ناراحتی دیگران می گردند، برای مسائل و اشتباهات خود دیگران را سرزنش می کنند (صادق خانی، دهکردی و کاکوجویباری، ۱۳۹۱ ).

بر اساس آمار سال ۱۳۹۰، بیست و دو هزار و پانصد کودک و نوجوان به علل گوناگون از جمله اعتیاد والدین در خانه های تحت پوشش سازمان بهزیستی نگهداری می شوند.

تقریبا تمام پژوهندگانی که کودکان و فرزندان والدین معتاد را مورد مطالعه قرار داده اند به این نکته اساسی تاکید داشته اند که این کودکان و نوجوانان یک نوع شخصیت خاص غیر عادی پیدا می کنند از جمله عوارض و ویژگی های مشخص این فرزندان عدم اعتماد به نفس، بی رنگ بودن محبت، عدم سازگاری اجتماعی، ترس و اضطراب، پرخاشگری و لجبازی است (نوید، ۱۳۸۷). آنچه که باعث توجه پژوهشگران به اختلالات رفتاری فرزندان والدین معتاد شده است پیامدهای این گونه رفتارها برای فرزندان از جمله ایجاد تصویر ذهنی منفی در میان همسالان و آموزگاران، طرد از سوی همسالان، افت تحصیلی، مشکلات ارتباطی با دیگران و بزهکاری می باشد. استفاده از روش های جدید درمانی تجربه ای جدید برای درمان انواع اختلالات رفتاری از جمله پرخاشگری و خشم می باشد. آموزش یکی از بهترین ابزارها جهت ایجاد تغییر در رفتار، نگرش فردی و نگرش جمعی می باشد حال سوال اینجاست که آموزش چه مفاهیمی می تواند فراتر از یادگیری دانش عمل کرده و منجر به توسعه رفتار مثبت و خاموش شدن رفتارهای منفی در بین والدین معتاد و فرزندان آنها شود؟

مدل مداخله ای و برنامه ای آموزشی لوتانز[۳] یک برنامه آموزشی است که به منظور افزایش سرمایه روانشناختی تهیه و تدوین شده است. سرمایه روان شناختی مفهومی است که عمدتاً از تئوری و تحقیق در حیطه روان شناسی مثبت به دست آمده است. امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری از مولفه های سرمایه روان شناختی هستند. در برنامه مداخلاتی لوتانز که موسوم به PCT[۴] است برنامه هایی جهت ارتقای سرمایه روان شناختی با تمرکز بر هر کدام از مولفه ها ارائه شده است. به این ترتیب که در سازه امید با استفاده از تئوری اشنایدر[۵] که امید را دارای سه مولفه عامل، هدف و طرح می داند برنامه هایی به منظور آموزش هدف گزینی درست ترتیب داده شده است و در خوش بینی افزایش اسنادهای مثبت مطرح است (علیپور، صفاری نیا، صرامی فروشانی آقاجانی و آخوندی، ۱۳۹۲).

در این مداخله آموزشی برنامه هایی به منظور تشخیص و تفکیک خوش بینی واقعی از خوش بینی غیر واقعی و افزایش سطح اسنادهای مثبت به عمل می آید. خودکارامدی باور فرد به توانایی ها در دستیابی به موفقیت را نشان می دهد. در مدل مداخله ای و بسته آموزشی لوتانز با الهام از یافته های بندورا[۶] زمینه مناسب جهت کسب تجربه موفق و افزایش خودکارآمدی فراهم شده است. تاب آوری میزان مقاومت افراد در برابر مشکلات را نشان می دهد. برای افزایش تاب آوری به مجموعه ای از نگرش ها و مهارت ها نیاز است که در اصطلاح سخت رویی نامیده می شود و سه مولفه تعهد، کنترل و چالش طلبی در آن دخالت دارند. در برنامه آموزشی لوتانز در شکل گیری و بروز رفتارهای سخت رویانه، مهارت های تعامل و حل مسئله آموزش داده می شود. مدل مداخله ای لوتانز و همکاران تنها روشی است که تاکنون در چند موسسه آموزشی و خدماتی اجرا شده و توانسته بر افزایش تمامی مولفه های سرمایه روان شناختی تاثیر مثبت داشته باشد (علیپور و همکاران، ۱۳۹۲).  نصراصفهانی و مهدیه نجف آبادی ( ۱۳۹۳ ) در تحقیقی تحت عنوان «تحلیل تاثیر سرمایه روان شناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و مولفه های آن در قالب الگو سازی معادلات ساختاری» به این نتیجه رسیدند که سرمایه روان شناختی تأثیری مستقیم و معنادار بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد. همچنین سرمایه روان شناختی به طور غیرمستقیم با میانجیگری متغیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر نوع دوستی، وجدان کاری فضیلت مدنی تأثیر داشته است. اما تأثیر سرمایه روانشناختی بر بعد جوانمردی در الگو تأیید نشد. نیکپای و همکاران( ۱۳۹۳ ) در پژوهشی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاههای خرم آباد به این نتیجه رسیدند که سرمایه روانشناختی اعضای هیأت علمی دانشگاه بر رفتار شهروندی فردی و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر بگذارد. علیپور و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیقی تحت عنوان بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روان نشاختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل به این نتیجه رسیدند برنامه مداخله ای لوتانز بر کاهش فرسودگی شغلی به ویژه خرده مقیاس های خستگی هیجانی و مسخ شخصیت موثر است. فردریکسون (۲۰۱۱) در مطالعه ای به این نتیجه رسید که سرمایه روان شناختی باعث کاهش انحرافات رفتاری و تعدیل رفتارهای نابهنجارانه می شود. هادگز[۷] (۲۰۱۰) در یک تحقیق همراه با گروه های آزمایشی نشان داد که دوره های آموزشی سرمایه روان شناختی تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی مشارکت و عملکرد سازمانی دارد. نتایج پژوهش ها موید این مطلب است که برنامه مداخله ای آموزش سرمایه روان شناختی لوتانز یکی از برنامه هایی آموزشی است که می توان جهت تغییر نگرش ها استفاده کرد؛ سرمایه روانشناختی یکی از شاخص های روانشناسی مثبت گرایی می باشد که با ویژگی هایی از قبیل باور فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف، ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکلات تعریف می شود(خسروشاهی، هاشمی و باباپور، ۱۳۹۰)؛ آموزش سرمایه روانشاختی افراد را قادر می سازد تا علاوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیت های استرس زا، کمتر دچار تنش شده، در برابر مشکلات از توان بالایی برخودار باشند، به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحت تاثیر وقایع روزانه قرار بگیرند؛ در همین راستا پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش سرمایه روان شناختی را برپرخاشگری والدین معتاد ولجبازی فرزندان آنها مورد بررسی قرار خواهد داد.

 

۱-۱ بیان مساله

مهمترین بخش زندگی هر فردی در خانواده می گذرد. فرزند با والدین و خواهران و برادرانش نخستین تجربه های سازگاری و تطابق را به انجام می رساند و نیز با آنان به کشمکش بر می خیزد. زمانی که کشمکش و تعارض ایجاد می شود، مشکلات در جو عاطفی و خرد فرزندان بروز می کند. اعتیاد والدین تاثیرات بلند مدتی بر فرزندان دارد. فرزندان والدین معتاد، تجربیات هیجانی، شناختی، اجتماعی و مشکلات رفتاری را نشان می دهند؛ پژوهش ها نشان داده اند که طبقه بزرگی از مشکلات خاص از جمله پرخاشگری، افسردگی و اعتماد به نفس پایین در این کودکان مشاهده شده است (اورن[۸]، ۲۰۰۶).

در عصر حاضر، کودکان قربانیان مستقیم تزلزل در بنیاد خانواده ها، افزایش طلاق، اعتیاد، فقر و بیکاری هستند که نمادهای آن به صورت کودک آزاری، کودکان خیابانی و کودکان فراری بروز کرده است (آبروشن، ۱۳۸۴). اساساً کودکانی که با والدین معتاد زندگی می کنند ممکن است که در معرض انواع و اقسام مختلف فشارهای روانی و اقتصادی باشند؛ با توجه به رابطه بین اعتیاد و گسترش رفتارهای نابهنجارانه در بین معتادان به مواد مخدر و در نتیجه در معرض آسیب بودن خانواده هایشان، ضرورت رسیدگی به فرزندان این خانواده ها بیش از پیش آشکارتر می شود (دوست قرین، ۱۳۸۹). فرزندان این خانواده ها حضور فیزیکی والدی را که دارای نقشی مخرب و آزار دهنده است، در کنار خود احساس می کنند. فرزندان دارای والدین معتاد علی رغم داشتن مشکلات روانی، هنوز بزهکار یا مجرم نیستند، اما با نگرشی عمیق تر بیم آن وجود دارد که اگر از ایجاد چنین کانون های مخربی به نوعی پیشگیری نشود، آلودگی به کل جامعه سرایت کند. به عبارتی دیگر، سلامت جامعه آینده در گرو نجات خانواده هایی است که خانواده های دارای والدین معتاد نام گرفته اند (آقابخشی، ۱۳۸۸).

صاحبنظران معتقدند که خانواده از نخستین نظام های نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت دارد و از همه نهادهای اجتماعی، طبیعی تر است (شرفی، ۱۳۹۰). تجربیات بالینی کودکان نشان می دهد که بسیاری از اختلالات عاطفی و مشکلات رفتاری آنان ارتباط نزدیکی با خانواده ای دارد که در آن زندگی می کنند، این امر از جهاتی مربوط به ساخت و نظام خانواده و از جهات دیگر مربوط به برداشت ویژه هر کودک از خانواده بر می گردد  (اورن، ۲۰۰۶). برای طی کردن موفقیت آمیز مراحل رشد و تبدیل یک انسان با اعتماد به نفس و دارای شخصیت منسجم، کودک باید از نظر اجتماعی و شناختی مطالب زیادی بیاموزد و مقدار زیادی از این یادگیری کودک با تقلید از بزرگسالان مهم در محیط صورت می گیرد. آگاهی والدین نسبت به مسائل مهم بهداشت روانی در دوره کودکی می تواند در رشد روانی کودکان نقش عمده ای ایفا کند (شهیدی و حمدیه، ۱۳۸۱). وجود مواد مخدر در محیط خانواده، می تواند عاملی مخل در رشد روانی کودکان باشد (اورنی[۹] و همکاران، ۲۰۱۰). وظایف والدین شامل نگهداری بنیانی، مراقبت ایمن، گرمی عاطفی، انگیزش، راهنمایی و ثبات است (کلیور، انل و آدگاتا[۱۰]، ۲۰۱۱). کیفیت روابط کودکان با والدینشان می تواند رشد هیجانی آنها را به شیوه های مختلفی تحت تاثیر قرار دهد (سیگلر، دلوچ و ایزنبرگ[۱۱]، ۲۰۰۶). وقتی پدر به عنوان عنصر اصلی ارتباطات اجتماعی خانواده معتاد می شود، معمولاً نوعی مخفی کاری و اضطراب بر رفتارش حاکم می شود و نوعی نگرانی توجیه گرایی در گفتارش دیده می شود. به دنبال غیبت های مکرر وی، محیط داخلی خانواده محل مشاجره و اختلاف بین اعضای خانواده شده و فضای نا امنی در میان اعضا حاکم می شود. همین مسائل احساس عزت نفس و خود ارزشمندی در فرزندان را از بین می برد و باعث می شود به جای مهر و عطوفت، خشونت در روابط میان اعضا جایگزین شودو اعضا کمتر سعی می کنند که با هم ارتباط صمیمانه برقرار کنند (توکلی، ۱۳۸۹). دعواهای و تشنج های خانوادگی، سوء استفاده از فرزندان، وضعیت های نامتعادل روانی والدین، اختلافات رفتاری و عاداتی مانند اعتیاد، بیماری، همگی از عواملی هستند که روی سلامت روانی کودک اثر مستقیم دارد (فرنودی، ۱۳۸۹).

اعتیاد والدین می تواند باعث از هم پاشیدگی خانواده و در نتیجه مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان شود. اعتیاد والدین باعث سردی کانون خانواده، سستی پیوندهای عاطفی، احساس شرمساری، نابسامانی زندگی و فقر در خانواده می گردد. بر اساس نظریه سیستم ها، وقتی یک عضو خانواده وابسته به مواد است، این عامل مرکز ثقل کارکرد نظام خانواده می شود (کارلسون، اسپری و لوئیس[۱۲]، ۲۰۰۵). ساختار خانواده به توانایی خانواده در هماهنگی با تغییرات، حل تضادها و تعارضات، همبستگی میان اعضاء و موفقیت در اعمال الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز میان افراد، اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل دستگاه خانواده مربوط است. تغییرات کمی و کیفی در فرایند یاد شده، باعث شکل گیری شخصیت های متفاوت در خانواده می گردد. این تغییرات به رغم اینکه می تواند پشتوانه ای برای سلامت رفتاری افراد باشد، خود، مشکلات رفتاری خاصی ایجاد می کند که به عوامل متعددی بستگی دارد (حبیبی، حاجی شیخی و لواف، ۱۳۹۴). اعتیاد یکی از والدین یا هر دو آنها ، از عوامل اصلی زمینه ساز آشفتگی ساختار خانواده است که موجب بروز ناهنجاری و مشکلات رفتاری در اعضای خانواده و بخصوص کودکان و نوجوانان می شود. با توجه به اهمیت نقش والدین در شکل گیری شخصیت فرزندان و سلامت روانی آنها و با توجه به لزوم توجه به موقع به مشکلات رفتاری فرزندان، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال با توجه به نقش تعدیل کنندگی اعتیاد والدین است که آیا آموزش سرمایه روانشناختی منجر به کاهش پرخاشگری والدین معتاد و لجبازی فرزندان آنها خواهد شد؟

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق :

اگرچه تعریف واحدی از پرخاشگری در دست نیست، در مورد این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که پرخاشگری به افراد آسیب می رساند. در ابتدا پژوهشگران بر بعد جسمانی پرخاشگری تاکید داشتند، اما به تدریج بر ابعاد دیگر آن متمرکز شدند. پرخاشگری یکی از مسائل مهم زندگی است و مشکلات برخاسته از آن، یکی از دلایل مهم ارجاع افراد برای دریافت کمک های روان شناختی محسوب می شود. از این اصطلاح برای توصیف بسیاری از انواع رفتارها از جمله بدخلقی، بحث و مشاجره، زورگویی، تخریب لوازم شخصی، نزاع و بی رحمی استفاده می شود. عقیده بر آن است که خشونت و پرخاشگری جسمانی، پیش درآمد رفتارهای ضد اجتماعی دیگر است. در منظومه رفتارهای پرخاشگرانه، خشم به عنوان یک پاسخ هیجانی شدید و ارضا کننده است که فرد را برای رویارویی با خطرهای بالقوه پیرامون آماده می سازد و می تواند مشکلاتی در کار، روابط بین فردی و کیفیت کلی زندگی پدید آورد(لطفی و وزیری، ۱۳۹۰). عوامل متعددی بر ایجاد و بروز پرخاشگری موثر است فقر، مصرف مواد، ضعف سلامت، احساس بی عدالتی و نقصان در امنیت اجتماعی، تبعیض و محرومیت، از تسهیل کنندگان پرخاشگری و خشونت هستند. متغیر مورد نظر در این پژوهش اعتیاد است آنچه مسلم است دلایل اعتیاد بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند . آنچه که تقریبأ همگانی است در بین جوانان بیشتر جامعه ها دیده می شود ، مصرف مواد مخدر به منظور برطرف کردن اضطراب و افسردگی است . اعتیاد با وابستگی جسمی و روانی شروع می شود، سپس اختلالات روانی و رفتاری مشاهده می گردد و بالاخره به تباهی جسمی و روانی می رسد مسمومیت اعتیاد پس از طی دوره تحمل به وجود می آید و مزمن می شود(گلپرور، آتش پور و آقایی، ۱۳۸۲).

اعتیاد یک بیماری با ویژگی های مزمن بودن، اولیه بودن، پیشرونده بودن، کشندگی، معلولیت زایی و عودکنندگی است؛ به همین علت، موجب بروز آسیب های رفتاری متعدد نظیر طلاق، بیکاری، جرم، فحشا، خشونت و بدسرپرستی می گردد.

اعتیاد، اختلالی روانی است و این اختلال نوعی بیماری با تظاهرات روان شناختی و رفتاری است (رفتار داروجویانه) که در کارکردهای ناشی از اختلالات زیست شناختی، اجتماعی، ژنتیکی و فیزیکوشیمیایی نیز مداخله می کند و موجب آشفتگی می گردد. در مورد اعتیاد، فرضیه های متعددی وجود دارد، فرضیه های روانی (همراه با اختلالات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی)، فرضیه های ژنتیکی، فرضیه های بیولوژیکی و بیوشیمیایی.سلامت گرایان، اعتیاد را عامل اختلال سلامت می دانند و آن را مخل امنیت، توسعه و رضایت خلق و خالق ذکر کرده اند (شرفی، ۱۳۹۰)

صاحبنظران معتقدند که خانواده از نخستین نظام های نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت دارد و از همه نهادهای اجتماعی، طبیعی تر است (شرفی، ۱۳۹۰). تجربیات بالینی کودکان نشان می دهد که بسیاری از اختلالات عاطفی و مشکلات رفتاری آنان ارتباط نزدیکی با خانواده ای دارد که در آن زندگی می کنند، این امر از جهاتی مربوط به ساخت و نظام خانواده و از جهات دیگر مربوط به برداشت ویژه هر کودک از خانواده بر می گردد  (اورن[۱۳]، ۲۰۰۶). برای طی کردن موفقیت آمیز مراحل رشد و تبدیل یک انسان با اعتماد به نفس و دارای شخصیت منسجم، کودک باید از نظر اجتماعی و شناختی مطالب زیادی بیاموزد و مقدار زیادی از این یادگیری کودک با تقلید از بزرگسالان مهم در محیط صورت می گیرد. آگاهی والدین نسبت به مسائل مهم بهداشت روانی در دوره کودکی می تواند در رشد روانی کودکان نقش عمده ای ایفا کند (شهیدی و حمدیه، ۱۳۸۱). اعتیاد والدین می تواند باعث از هم پاشیدگی خانواده و در نتیجه مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان شود. اعتیاد والدین باعث سردی کانون خانواده، سستی پیوندهای عاطفی، احساس شرمساری، نابسامانی زندگی و فقر در خانواده می گردد. بر اساس نظریه سیستم ها، وقتی یک عضو خانواده وابسته به مواد است، این عامل مرکز ثقل کارکرد نظام خانواده می شود (کارلسون، اسپری و لوئیس[۱۴]، ۲۰۰۵). ساختار خانواده به توانایی خانواده در هماهنگی با تغییرات، حل تضادها و تعارضات، همبستگی میان اعضاء و موفقیت در اعمال الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز میان افراد، اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل دستگاه خانواده مربوط است. تغییرات کمی و کیفی در فرایند یاد شده، باعث شکل گیری شخصیت های متفاوت در خانواده می گردد. این تغییرات به رغم اینکه می تواند پشتوانه ای برای سلامت رفتاری افراد باشد، خود، مشکلات رفتاری خاصی ایجاد می کند که به عوامل متعددی بستگی دارد (حبیبی، حاجی شیخی و لواف، ۱۳۹۴). اعتیاد یکی از والدین یا هر دو آنها، از عوامل اصلی زمینه ساز آشفتگی ساختار خانواده است که موجب بروز ناهنجاری و مشکلات رفتاری در اعضای خانواده و بخصوص کودکان و نوجوانان می شود. از جمله مشکلات رفتاری که در فرزندان والدین معتاد بروز می کند اختلال نافرمانی مقابله ای[۱۵] یا لجبازی است؛ اختلال نافرمانی مقابله ای نوعی اختلال شایع روان پزشکی است که حداکثر تا اوایل نوجوانی با الگوی رفتاری مکرر منفی گرایانه خصومت و لجبازی در برابر مظاهر قدرت، مشخص می شود و دست کم باید ۶ ماه ادامه داشته باشد (شریفی، دولتی آبادی، پزشک و پوستچی، ۱۳۸۹). این اختلال الگوی پایدار رفتارهای منفی گرایانه، خصومت آمیز و گستاخانه در غیاب نقص جدی موازین اجتماعی یا حقوق دیگران است. اختلال نافرمانی مقابله ای در ویراست چهارم راهنمای آماری و تشخیصی اختلال های روانی به عنوان رفتارهای متعارضانه، ستیزه جویانه و نامناسب متعدد در مقابل افرادی که از لحاظ سنی یا مقامی از فرد بالاتر می باشند تعریف می گردد (هامیلتون و آرماندو[۱۶]، ۲۰۰۸). کودکان مبتلا به این اختلال به آسانی خشمگین می شوند، زود از کوره در می روند، با دیگران ستیز دارند، نسبت به خواست و مقررات بزرگسالان بی اعتنایی یا عدم همکاری نشان می دهند و از طرفی کینه توزی می کنند و به عمد کارهای مزاحمت برانگیز انجام می دهند (لطفی کاشانی و وزیری، ۱۳۸۹). کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای دارای نقص هایی درمهارت هایشان می باشند که منجر به رفتار مقابله ای می شود؛ از طرفی همه مشکلات هیجانی و رفتاری با یکدیگر رابطه دارند. به ندرت می توان کودکی را یافت که فقط یک مشکل رفتاری داشته باشدو معمولاً از اختلال نافرمانی مقابله ای به عنوان زیرمجموعه و طلیعه دار سایر اختلالات رفتاری جدید و شدید نام می برند. تقریباً در یک سوم کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای، بروز ناهنجاری های رفتاری نیز مشاهده گردیده است(هامیلتون و آرماندو، ۲۰۰۸). با توجه به پیامدهای مخربی که اختلال نافرمانی مقابله ای برای فرد و جامعه به بار می آورد و آمار و ارقام داده شده درباره میزان شیوع کودکان مبتلا به این اختلال هر گونه تلاشی که در زمینه شناسایی و تشخیص، پیشگیری، کنترل و درمان صورت گیرد و بهداشت روانی جامعه را ارتقا بخشد ارزشمند است و از طرفی با توجه به اینکه اگر اختلال نافرمانی مقابله ای در دوران کودکی  به درستی مورد تشخیص و درمان قرار نگیرد منجر به اختلالات رفتاری دیگری در سنین نوجوانی و بزرگسالی خواهد شد. همچنین با عنایت به اینکه پرخاشگری والدین معتاد منجر به تشدید این اختلال در فرزندان می شود  بنابراین پژوهشگر در این پژوهش در صدد جستجوی این مسئله است که آیا آموزش سرمایه روانشناختی منجر به کاهش پرخاشگری والدین معتاد و لجبازی فرزندان انها می شود؟

۱-۳ اهداف پژوهش

هدف اصلی:

بررسی اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی برپرخاشگری والدین معتاد

بررسی اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی بر لجبازی فرزندان

اهداف جزئی:

بررسی اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی برپرخاشگری بدنی والدین معتاد

بررسی اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی برپرخاشگری کلامی والدین معتاد

بررسی اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی بر خصومت والدین معتاد

بررسی اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی بر خشم والدین معتاد

بررسی اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی والدین برلجبازی فرزندان والدین معتاد

 

۱-۴ فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

بررسی اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی برپرخاشگری والدین معتاد و لجبازی فرزندان

فرضیه های جزئی

آموزش سرمایه روان شناختی برپرخاشگری بدنی والدین معتاد تاثیر دارد.

آموزش سرمایه روان شناختی برپرخاشگری کلامی والدین معتاد تاثیر دارد.

آموزش سرمایه روان شناختی بر خصومت والدین معتاد تاثیر دارد.

آموزش سرمایه روان شناختی بر خشم والدین معتاد تاثیر دارد.

آموزش سرمایه روان شناختی برلجبازی فرزندان والدین معتاد تاثیر دارد.

 

دارای پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

 

[۱] -Fieldes & Namara

[۲] Steiner & Remsing

[۳] Luthans

[۴] Psychological Capital Intervention

[۵] Snyder

[۶] Bandura

[۷] Hodges

[۸] Oren

[۹] Ornoy

[۱۰] Cleaver, Unell & Aldgate

[۱۱] Siegler, Deloache & Eisenberg

[۱۲] Carlson J, Sperry L, Lewis JA.

[۱۳] – Oren

[۱۴] Carlson J, Sperry L, Lewis JA.

[۱۵] Oppositional Defian Disorder

[۱۶] Hamilton & Armando

فهرست مطالب

 

فصل اول : موضوع پژوهش

1-1 مقدمه      3

1ـ2 بيان مسئله 4

1ـ3 اهمیت و ضرورت پژوهش   7

1ـ4 اهداف پژوهش      10

1ـ5 فرضيات پژوهش    10

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش  10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه   13

2-1 پرخاشگری 13

2-1-1 مفهوم شناسی پرخاشگری         13

2-1-2 انواع پرخاشگری 14

2-1-3 علل پرخاشگری  16

2-1-4 مبانی نظری پرخاشگری  20

2-1-4-1 نظریه فردیت زدایی- پرخاشگری زیمباردو       20

2-1-4-2 نظریه انسانیت زدایی - پرخاشگری فشباخ       21

2-1-4-3 نظریه انتقال برانگیختگی        21

2-1-4-4 نظریه درون گرایی- برون گرایی         21

2-1-4-5 مدل شرمساری - پرخاشگری تانگنی    21

2-1-4-6 مدل پرخاشگری- پرخاشگری   22

2-1-4-7 تئوری رفتار غریزی فروید       22

2-1-4-8  نظریه ناکامی – پرخاشگری    23

2-2 اختلال لجبازی – نافرمانی مقابله ای 23

2-2-1 نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای       25

2-2-2 شیوه درمان اختلال نافرمانی مقابله ای     25

2-2-3 تکنیک های رفتار درمانی موثر برای اختلال نا فرمانی مقابله ای      26

2-3 سرمایه روانشناختی.          36

2-3-1 امیدواری         38

2-3-2 خوش بینی      39

2-3-3 خودکارآمدی     40

2-3-4 تاب آوری         41

2-3-5 سرمایه روان شناختی، ورای سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی      43

2-3-6 آموزش سرمایه روان شناختی     44

2-5- پیشینه پژوهش    44

2-5-1 پیشینه داخلی پژوهش   44

2-5-2 پیشینه خارجی پژوهش            47

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه   50

3ـ1 روش تحقیق         50

3ـ2 جامعه آماري        50

3-3 نمونه آماری         51

3-4 ابزارگرداوری داده ها         51

3-5 شیوه اجرای پژوهش         55

3-6 روش تجزيه و تحليل داده ها          56

3-7 ملاحظات اخلاقی پژوهش   56

فصل چهار: تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهشي

مقدمه   58

4-1- توصيف آماري ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي جامعه   58

4-2 شاخص های توصیفی متغیرها        61

4-3 تجزیه و تحلیل و آمار استنباطی داده ها      63

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه      71

5-2 خلاصه مباحث      71

5-3 تبیین فرضیات      71

5-4 محدودیت های پژوهش      77

5-5 پیشنهادات پژوهش 78

فهرست منابع    80

ضميمه

 

فهرست جداول

 

جدول (3-1)دیاگرام کلی پژوهش          50

جدول (3-2) شرح جلسات آموزش سرمایه روانشناختی لوتانز       52

جدول  (4-1) توزيع فراواني بر حسب سن پاسخ‌دهندگان  58

جدول (4-2) توزيع فراواني بر حسب تحصيلات پاسخ‌دهندگان      59

جدول (4-3) توزيع فراواني بر حسب شغل پاسخ‌دهندگان  60

جدول (4-4) توزيع فراواني بر حسب  محل زندگی         60

جدول(4-5) توزيع فراواني بر حسب تعداد فرزندان          61

جدول (4-6) تغییرات متغیرها در دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون   62

جدول(4-7) آزمون كولموگورف اسميرنوف در مورد پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات پیش آزمون و پس آزمون در رابطه با متغیرهای پژوهش        63

جدول(4-8) نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس های نمرات متغیر تحقیق         63

جدول (4-9) نتايج تحليل كوواريانس بر روي ميانگين نمرات پس آزمون گروههاي آزمايش و كنترل با كنترل پيش آزمون      64

جدول(4-10) نتايج تحليل كوواريانس بر روي ميانگين نمرات پس آزمون گروههاي آزمایش و کنترل،  با كنترل پيش آزمون   65

جدول(4-11) نتايج تحليل كوواريانس بر روي ميانگين نمرات پس آزمون گروههاي آزمایش و کنترل،  با كنترل پيش آزمون   66

جدول (4-12) نتايج تحليل كوواريانس بر روي ميانگين نمرات پس آزمون گروههاي آزمايش و كنترل با كنترل پيش آزمون    67

جدول(4-13) نتايج تحليل كوواريانس بر روي ميانگين نمرات پس آزمون گروههاي آزمایش و کنترل،  با كنترل پيش آزمون   68

جدول(4-14) نتايج تحليل كوواريانس بر روي ميانگين نمرات پس آزمون گروههاي آزمایش و کنترل،  با كنترل پيش آزمون   69

 

فهرست اشکال

 

شکل  (4-1) توزيع فراواني بر حسب سن پاسخ‌دهندگان   59

شکل (4-2) توزيع فراواني بر حسب تحصيلات پاسخ‌دهندگان       59

شکل (4-3) توزيع فراواني بر حسب شغل پاسخ‌دهندگان   60

شکل (4-4) توزيع فراواني بر حسب  محل زندگی 61

شکل (4-5) توزيع فراواني بر حسب تعداد فرزندان          61

فهرست منابع
 • آبروشن، ه. (1384). کودک آزاری و راه های مقابله با آن به انضمام کنوانسیون حقوق کودک. تهران: انتشارات آریان.
 • آهنگرانزابی، ا و فرج زاده، ر .(1392). اثربخشي آموزش گروهي مديريت پرخاشگري بر کاهش و مهار پرخاشگري نوجوانان دختر موسسه اي شهرستان تبريز، زن و مطالعات خانواده، 5 (19)
 • آقایی، ا. عابدی، ا.محمدی، ا.(1390). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه بندی Snap –IV (فرم والدین) در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اصفهان. مجله پژوهشی علوم شناختی و رفتاری، 1(1)، 43-58.
 • اسماعیلی نسب، م. علیزاده، ح. احدی، ح. دلاور، ع.اسکندری، ح .(1389). مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلری و رفتاری بر کاهش شدت نشانه های اختلال سلوک در کودکان. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 10(3)، 54-39.
 • اسماعیلی، س.(1391). نافرمانی و لجبازی درکودکان. معاونت تحقیق و توسعه بررسی اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز در کودکان مقطع پیش دبستانی (مهد کودکهای شهر تهران) در سال 80-79. مجله بیماری‌های کودکان ایران، 12(4)، 53-56.
 • ارشدی، ن. نیسی، ع. عرفان منش، ع .(1391). تآثیر آموزش سرمایه روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی و فشار روانی شغلی کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ نشده.
 • اقدمی باهر، ع. نجارپور استادی، س. لیوارجانی، ش. (۱۳۸۸)، رابطه احساس خودکارآمدی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، علوم تربیتی، سال دوم، شماره ۷، پاییز، ۹۹-۱۱۹.
 • ارونسون، ا. (1389). روان شناسی اجتماعی. ترجمه حسین شکرشکن. تهران: انتشارات رشد.
 • ایزدی طامه، ا. برجعلی، ا. دلاور، ع. اسکندری، ح. (1389). مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامه دانش انتظامی. سال یازدهم. شماره سوم.
 • باباپور، ج. صبوری مقدم، ح. غلامزاده، م.(1390). تأثیر هنر درمانی با تکیه بر نقاشی درمانی در کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله جویانه و اضطراب جدایی دانش‌آموزان پسر ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز، چاپ نشده.
 • برکووتیز، ل.(1383)، روانشناسی اجتماعی، ترجمه محمد حسین فرجاد و عباس محمدی اصل، تهران، نشر اساطیر.
 • پریچت، پ .(۲۰۰۴). ترجمه مهربانو عنقائی(۱۳۸۴)، چاپ اول، تهران، انتشارات به تدبیر.
 • تاواریس،ک. (1388). روان شناسی خشم، ترجمه احمد تقی پور و سعید درودی، تهران: نشر خاتون
 • تهرانی دوست، م.(1389). کودک لجباز؛ آموزش مدیریت بدرفتاری کودکان به والدین. چاپ اول. تهران: انتشارات قطره.
 • جمالی، س. عابدی، ا. نظری، م. میرزایی راد، ر .(1392). مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی و آموزش حل مسئله لجتماعی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای. فصلنامه روان شناسی بالینی. 12(3)
 • حبیبی، م. حاجی شیخی، م. لواف، ه.(1394). ارتباط سبک زندگی با سبک فرزند پروری: نقش عامل اعتیاد پدر نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانش شناسی بالینی ایران. 21(4).
 • حسین پور، د و علیزاده، ح .(۱۳۹۱). تاثیر سرمایه روانشناختی بر پذیرش دور کاری، فصلنامه علمی-کاربردی مطالعات مدیریت(بهبود و توسعه)_ سال بیست و دوم شماره ۶۹، زمستان ۹۱.
 • دوست قرین، ت.(1389). بررسی وضعیت کودکان وابسته به والدین معتاد و نقش سیاست های اجتماعی مربوط به آن. دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد.
 • دوستی، پ.غلامی، س. ترابیان س.(1395). اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش پرخاشگري در دانش آموزان مبتلا به اعتياد اينترنتي، سلامت و مراقبت، 18 (1)
 • زاهدی فر، ش. نجاریان، ب. شکرشکن، ح .(1389). ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری. مجله علوم تربیتی و رواشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 3 (7). صص 102-72
 • زینی وند، م . (1395). اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی بر افزایش شادکامی زنان مطلقه شهر دره شهر. چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی. ایران
 • سادوک، ب و سادوک، و.(2003). خلاصه روانپزشکی؛ ترجمه: فرزین رضاعی (1389)؛ چاپ سوم؛ تهران؛ انتشارات ارجمند.
 • ستاری،ک.(1393).اثر بخشی آموزش گروهی هوش هیجانی در افزایش سرمایه های روانشناختی فرزندان جانباز، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 • سوری، ح. (1394). تاثير آموزش معنادرماني گروهي بر نااميدي و پرخاشگري دانش آموزان پسر دبيرستان، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16 (1)
 • ستوده، ه. (1387). روان شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
 • شرفی، م.(1390). خانواده معتاد (آناتومی خانواده). تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی.
 • شریفی درآمدی، پ. دولت آبادی، ش. پزشک، ش. پوستچی، م.(1389). بررسی و مقایسه رفتار خوردن در کودکان با و بدون اختلال نافرمانی مقابله ای 5 تا 7 ساله شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد وانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ نشده
 • شولتس (1380). روانشناسي کمال: الگوهاي شخصيت سالم، ترجمه: گيتي خوشدل، چاپ نهم، تهران: نشر پيکان.
 • شهیدی، ش و حمدیه، م .(1381). اصول و مبانی بهداشت روانی. تهران: سمت.
 • شهنی ییلاق، م. موحد، ا. شکرکن، ح.(۱۳۸۳). رابطه علی بین نگرش های مذهبی، خوشبینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران. مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دوره سوم، سال پانزدهم، شماره ۱و۲، ۱۹-۳۴.
 • صداقت، س. مرادی، ا. احمدیان، ح.(1393). اثربخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر پرخاشگر. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی . 24 (4)
 • صرامی، ز.( 1386). اثربخشی درمان شناختی– رفتاری مادران مبتلا به وسواس- اجبار بر میزان مشکلات رفتاری کودکان. پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان.
 • عابدی، ا. یارمحمدیان، ا. فرامرزی، س. جمالی، س.(1390). مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر یادگیری اجتماعی هیجانی و آموزش حل مسئله اجتماعی بر میزان نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشاسی عمومی، دانشگاه اصفهان، چاپ نشده.
 • علي پور، ا. صفاري نيا ، م. صرامي فروشاني، غ. آقاعليخاني،  ع . آخوندي، ن .(1392). بررسي اثربخشي مداخله سرمايه روانشناختي لوتانز بر فرسودگي شغلي كارشناسان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل، طب کار، 5 (3)
 • فرجاد، م. (1388). مشکلات و اختلالات روانی رفتاری خانواده. تهران: انتشارات بدر.
 • فرنودی، ن.(1382). الفبای بهداشت روانی کودک. تهران: آشیانه کتاب.
 • فرمند، آ .(1385). سودمندی درمان ترکیبی برنامه گروهی فرزتدپروری مثبت و دارودرمانی برعلائم و شیوه های تربیتی کودکان3-12 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی در مقایسه باهریک از این درمانها به تنهایی. پایان نامه تخصصی و روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 • فشارکی، م، محمد اسلامی،م مقیمان ، م . برزین. آ. (۱۳۸۹)، تاثیر تدریس به روش سخنرانی و سخنرانی همراه با یادگیری مبتنی بر مساله خودکارآمدی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد نجف آباد سال ۸۸-۸۷، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، پاییز، شماره ۱۰(۳)، ۲۶۲-۲۶۹.
 • قدم پور، ع. ویسکرمی، ح. محمدی، ع .(1393). بررسی اثربخشی مدل مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر انگیزش درونی، فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان دوره دوم متوسطه شهر سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشاسی عمومی، دانشگاه لرستان، چاپ نشده.
 • قشقائی زاده، ن.(1395). اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر ابعاد سرمایه اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی، زن و مطالعات خانواده، 12 (1)
 • کرمی بلداجی، ر. بهارلو، غ. زارعی، ا. ثابت زاده، م.(1392). اثربخشي آموزش رويکرد شناختي-رفتاري عزت نفس بر پرخاشگري نوجوانان پسر مقطع دبيرستان شهرکرد، روانشناسی بالینی و شخصیت، 20 (9)
 • کریمی ، ی. (1388). روانشناسی اجتماعی. چاپ دوم. تهران: ارسباران
 • کریمی، ح. همتی ثابت، ا. حقیقی، م. احمدپناه، م. محمدبیگی، ح.(1392). مقايسه اثربخشي آموزش گروهي مديريت خشم و مهارت هاي ارتباطي بر ميزان پرخاشگري معتادان به حشيش زندان شهر همدان، تحقیقات علوم رفتاری، 11 (2)، صص 138-129
 • کلانتری، م. نشاط دوست، ح . زارعی، م .(1380). تاثیر آموزش رفتاری والدین و دارو درمانگری بر میزان علائم فزون کنشی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی. مجله روان‌شناسی، 5(2)، 135-118.
 • گلپرور، م. آتش پور، ح. آقایی، ا.(1382). روانشناسی اعتیاد : چاپ اول، تهران: امیر کبیر.
 • لطفی کاشانی، ف و وزیری، ش .(1390). روان شناسی مرضی کودک. چاپ اول. تهران: انتشارات ارسباران.
 • لواف پور، ف. زهراکار، ک. ثنایی ذاکر، ب.(1394). بررسي اثربخشي بخشايش درماني گروهي در کاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول، مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، 20 (4)
 • محسنی تبریزی، ع و رحمتی، م .(1385)، سیری در مفاهیم و نظریه‌های خشونت، پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی- توصیفی خشونت در ورزش، سایت پرتال علوم انسانی.
 • مومنی، خ و شلاتی ، ب.(1395). اثربخشي ترسيم گري گروهي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان فزون کنش-پرخاشگر، روانشانسی تحولی (روان شناسان ایرانی)، 13 (49)
 • محی الدین بناب،م. (1385). روان شناسی انگیزش و هیجان، تهران: نشر دانا.
 • واحدی، ش. فتحی آذر، ا. حسینی نسب، د. مقدم، م. (1387). بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه. فصلنامه اصول بهداشت روانی. شماره 37
 • وزیری، ش و لطفی عظیمی ، ا .(1390). تاثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان. روانشناسی تحولی، روان شناسان ایرانی، 8 (30)
 • هاشم پور، و .(1388). پرخاشگری، مجله دیدار آشنا، شماره 9.

 

 • Adler, P.S, & Kwon, S. (2002). Social capital: prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27, 17-40
 • Avolio, B. J. & Luthans, F. (2006). The high impact leader:Moments matter for accelerating authentic leadership development. New York: McGraw-Hill
 • Avey, B. et al. (2006). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 2.
 • Bakker, A., Schaufeli W.B. (2008).Positive organizational behavior: Engaged employee in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29
 • Barkely, A. (2002). Defiant children: A clinicians manual for assessment and parent training. New York: Guilford Publication
 • Barkely, R. A. (1987). ADHD and the nature of self-control. New York: Guilford Press.
 • Barkely, R. A. (1997). ADHD and the nature of self-control. New York: Guil Ford
 • Barlow, J. & Passons, J. (2002). Group based parent-training programs for improving emotional and behavioral adjustment in0-3yearold children (CochraneReview). The Cochrane library (Issue 2).Oxford. Update software.
 • Barlow, J. & Stewart-Brown, S. (2000). Behavior problems and parent–training programs. Journal of Developmental and Behavioral pediatrics, 21,356-370.
 • Barly, G. (2001). The Effectiveness of Treatment for Oppositional Defiant Disorder: A Critical Review. Desertion of Doctor of Philosophy, United State International University.
 • Behan, J., And Carr, A. (2000). Oppositional defiant disorderIn A. Carr (Ed). What works for children and adolescents? A critical review of psychological, interventions with children, adolescents.
 • Bradly, S. J. (2003). Affect regulation and the development of psychology .New York: The GuildFord Press.
 • Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459.
 • Coleman T. (2007). Help for Kids with Oppositional Defiant Disorder. Available: http://www.aap.org.
 • Colmye, L. (2006). When They Don’t Leave at 7: Parenting an Adult Child with ODD. Journal of the American Academy of child and Adolescents Psychiatry, 20, 50-553.
 • Cleaver, H. Unell, I. Aldgate, J. (2011). Childrens Needs-Parenting Capacity, Children Abuse: Parental Mental Illness, Learning Disability, Substance Misuse, and Domestic Violence. London: TSO.
 • Connor, L., & Davidson, M. (2003). An inventory for resilience construct. Personality and Individual Differences,35, 41-53.
 • Carver; CS. Scheier, MF. and Segrestrom, SC.(2010). Optimism. Journal of Clinical Psychology Review,30(7): 879-889.
 • Carlson J, Sperry L, Lewis JA.(2005) Family therapy: Ensuring efficient treatment. Translation: Shokouh Navabinezhad. Tehran: Family Study and Research Center.
 • Deklyen, M., Splts, M. L. & Greenberg, M. T. (1999). Fathering and early onset conduct problems: positive and negative parenting, father-sonattachment, and the marital context.Clinical child and family psychology review, J(1), 3-20.
 • Dick, M. Viken, J. & Kaprio, J. (2005). Understanding the Co variation Among Childhood Externalizing Symptoms: Genetic and Environmental Influences on Conduct Disorder, Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Oppositional Defiant Disorder Symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology, 33 (2), 219-233.
 • Drugli, M. & Larsson, B. (2006). Childeren aged 4-8 years Treated with Parent Training and Child Therapy Because of Conduct Problems: generalization effects to day-care and school setting. European Child & Adolescent Psychiatry. 15 (7). 105- 120.
 • Fashimpar, G. (1992). An Evaluation of three parent training program. The university of Texas at Arlington, in Partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
 • Gadow, K. D. & Sprafkin, J. (1984). Quick guide to using the Youth inventory- 4 screening kit. Stony Brook, NY: checkmate plus.
 • Gadow, K. D., Sprafkin, J. & Pierre, C. (1994). A test- retest Reliability study of the child symptom Inventory- 4: parentchecklist. Unpublished data. Reported in Gadow and sprafkin. (1997). Child symptom Inventory-4 norms manual. Stony Brook, Ny: Checkmate plus.
 • Grayson, P. & Carlson, G. A. (1991). The utility of a DSM-III-R based checklist in screeing child psychiatric patients. Journal of the American Academy of child and Adolescents Psychiatry, 30, 69-673.
 • Gutierrez, S. R. (2006). A comparison of two parent education programs on the reduction of parent–child stress in mother –child relationship of Hispanic migrant farmworkers. A dissertation for the degree of doctor of philosophy with a major in school psychology, University of Arizon.
 • Garmezy, N., & Masten, A. (1991). The protective role of competence indicators in children at risk. In E. M. Cummings, A. L. Green & K. H. Karraki (Eds.), Life span developmental psychology: Perspectives on stress and coping. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
 • Gitterman, A. & Germain, C.B. (2008).The life model of social workpractice. New York: Columbia University Press.
 • Hanf, M, H. (1969). When ODD Kids, Entitlement Mentality and Verbal Abuse Collide. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 50, 23-540.
 • Hit, M.A., & Irland, D.(2002). The essence of strategic management: managing human and social capital. Journal of leadership and organizational studies, 9(1), 3-14.
 • Harpham T.(2009) Urbanization and mental health in developing countries: A research role for social scientists, Public health professional and social psychiatrists. Soc Sci Med 39(2):233-245.
 • Hamburger, R., Greenbaum, C.W. (2010). Neurodevelopmental and psychological assessment of adolescents born to drug-addicted parents: Effects of SES and adoption. Child Abuse & Neglect. 34(5), 354-68
 • Jonse, C. B. (1998). Sourcebook for children with attention Deficit disorder. USA: Communication sill Builders.
 • Jensen, S. M., Luthans F. (2006). Relationship between entrepreneurs’ psychological capital and their authentic leadership, Journal of Managerial Issues, 18, 2.
 • Kane, A. (2004). Oppositional Defiant Disorder treatment. Available on line: www.oppostional-defiant-disorder. Parentingthearriskchild.com
 • karen, E. (2002). Complementary and alternative therapies in childhood attention and hyperactivity problems. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 24, 4-8.
 • Kazdin, AN. E. (1997). Conduct disorders in childhood and adolescence. New Bury Park, CA: Sage Publications.
 • Larson, M., Luthans, F. (2006). Potential added value of psychological capital in predicting work attitudes. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 2.
 • Luthans, F., Avolio, B.J. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction, Personnel Psychology, 60.
 • Luthans, F., Vogelgesang, G., Lester, P.B. (2006). Developing the Psychological Capital of Resiliency, Human Resource Development Review, 5, 1.
 • Luthans, F., Youssef, C., Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: Developing the human competitive edge, Oxford UniversityPress.
 • Luthans, S. M., & Jensen. (2002). Hope: A new positive strength for human resource development. Human Resource Development Review, 1(3), 4-322.
 • Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.
 • Luthans, F., & Youssef, C. M. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics,. 33:(2), 143
 • Luthans, F., & Youssef, C.M. (2004). Human,social, and now positive psychologicalcapital management: Investing in peoplefor competitive advantage. OrganizationalDynamics,33(2).
 • Luthans, F., Youssef, C., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Investingand developing positive organizational behavior. In C. L. Cooper & D. Nelson(Eds.), Positive organizational behavior : Accentuating the positive at work. Thousand oaks, CA: sage
 • Lee KM. (2015) Presence as a mediator for psychological effects of computer games. Panel presentation at the annual Conference of the international communication association (ICA),New York, NY, May 20-26
 • Luthans F., Norman S., Avolio B., Avey, J.(2008). The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate-employee performance relationship, Journal of Organizational Behavior, 29(2), pp: 219-238.
 • Luthans, F., Avey, J. B., & Patera, J. L. (2008). Experimental analysis of a Web based intervention to develop positive psychological capital, Academy Of Management Learning and Education, 7, 209–221.
 • Lahey, B, B & Loeber, R., Quay. H. C., Frick, P., & Grimm, J. (1992). Opp0sitional and coduct disorders: lssues to be resolved for DSM–IV. Journal of the American Academy of child and Adolescent Psycbitry, 31, 539-546.
 • Lavigne, V. (1998). Oppositional defiant disorder with onset in preschool years: Longitudinal stability and pathways to other disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 1393-1400.
 • Marmurstein, N. R. (2006). Relationship between anxiety and exter- nalizing disorder inyouth: The influences of age and gender, Journal of Anxiety Disorder (Article in press).
 • McHamoun, G. & forehand, R. (1981). long term follow-up assessment of parent training by use of multipie outcome measures. Behaviour Therapy, 12643-52.
 • Mougan, R and Landy, S. (2005). Working with parents of aggressive clinical preschool: an integrative approach to treatment; Journal of psychology, vol. 57(2), 257-269.
 • Masten, A. S. (2001). Ordinary majic: Resilience processes in development. AmericanPsychology, 56, 227-238.
 • Maddi, S.R., Khoshaba, D. (2005). Resilience at work: How to succeed no matter what life throws at you. U.S.A: AMACOM
 • Neenan, Michael, (2009). Developing resilience: A cognitive–behavioural approach. Development and psychopathology. 444-425:2
 • Nixon, R. D. V. (2002). Treatment of behavior problems in psychology review. 22(4): 525-546.
 • Oren, P. N. (2006). Group intervention for children of drug-addicted parents-using expressive techniques. Clinical Social Work Journal , 30(4), 403-418
 • Ornoy, A., Daka, L., Goldzweig, G., Gil, Y., Mjen, L., Levit, S., Shufman, E., Bar-
 • Page, L.F., Donohue, R.(2004). Positive psychological capital: A Preliminary exploration of the construct. Working Paper, Monash University, Department of Management
 • Peterson, S.J, Luthans, F. (2003). The Possitive Impact & Development of Hopeful Leaders, Leadership & Organization development Journal, 24 (1), 26-31.
 • Pattersan,G. R., & Stoolmiller, M.(1991). Replications of a dual failure model for boys depressed mood. Journal of consulting and clinical psychology, 59, 491-498
 • Richardson, J. & Joughin, C. (2002). Parent– trainingprogrammesforthemanagement of young children with conduct disorders. Printed ingreatBritainbyCromwell press.
 • Sanders M. R. & Turner, K .M. T. (2002). “Every Parent’s group work boo”. Triple International, John Wiley and Sons, Inc.
 • B. (1999). Young Kids with ODD: Is It Oppositional Defiance Disorder or Just Bratty Behavior? 26(5), 319-333.
 • Scott, M. (2008). A cognitive-behavioral approach to clients problems, New York: Routledge.
 • Smith, C. (1996). Developingparentingprogrammes.London:NationalChildren’sBur
 • Siegler, R., Deloache, J., & Eisenberg, N. (2006). An introduction to child development. New York, NY: Worth Publishers
 • Silvera E, Allebech P.(2013). Migration, aging and mental health: an ethnographic study on perceptions of life satisfaction, anxiety and depression in older Somali men in east London.Int J of Soc Welf 2001; 10:230-145.
 • Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology:An introduction. Journal ofAmerican Psychologist, (55), 5-14.
 • Sarason,I., sarason, B., shearin, E., & Pierce, G.(1987). A brief measure of social support: Practical and theoretical implications. Journal of social and personal relationships, 4, 497-510.
 • Taylor, S.E.,kemeny ,M.E., Reed,G.M.,Bower,J.E.,and Gruene Wald, T.L.(2000). Psychological resources , positive illusions, and health. American psychologist,955(1).
 • Turner K. M. T. and SandersM. R. (2006). Help when it’s needed first: a controlled evaluation of brief. Preventive behavioral family intervention in a primary care setting behavior therapy, 37,131-142.
 • Watson DL. An early intervention approach for students displaying negative externalizing behaviors associated with childhood depression: A study of the efficacy of play therapy in the school.[Dissertation]. Capella University; 2007.
 • DL. (2003). An early intervention approach for students displaying negative externalizing behaviors associated with childhood depression: A study of the efficacy of play therapy in the school [Dissertation].
 • Wright, R.M., & Snell, S.A.(1999). Social capital and strategic HRM: Its who you know. Human resource planning, 22, 62-65.

 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برو بالا