تخفیف
۵۰ %
۱۵,۰۰۰ تومان
light box

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رغبت شرکت ها در شفاف بودن هزینه های مالی برای پرداخت مالیات و بیمه

۱۵,۰۰۰ تومان – خرید
دسته بندی :

حجم : ۶۲۴ کیلوبایت
نوع فایل : ورد | Word
تعداد صفحات : ۹۱

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رغبت شرکت ها در شفاف بودن هزینه های مالی برای پرداخت مالیات و بیمه

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رغبت شرکت ها در شفاف بودن هزینه های مالی برای پرداخت مالیات و بیمه

چکیده

مالیات و بیمه در اکثر کشورها و مخصوصا کشورهای توسعه یافته به عنوان عمده ترین منابع مالی دولت می باشند. از این رو در  پژوهش حاضر  شناسایی عوامل موثر بر رغبت شرکت ها در شفاف بودن هزینه های مالی برای پرداخت مالیات و بیمه و رتبه بندی عوامل شناخته شده (مطالعه موردی شرکت های خصوصی شهر اصفهان) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  ۱۹۸ نفر به شکل تصادفی طبقه ای از بین مدیران مالی، حسابداران و مدیران عامل شرکت های خصوصی شهر اصفهان که تعداد آنها ۳۴۲ شرکت بود انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و داده های مربوط از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته با روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش آزمون و پایایی با ضرایب آلفای کرونباخ ۷/۸۲ استخراج شد. پاسخ های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی، نرم افزارExpert Choice  و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین عامل در عدم پرداخت مالیات نرخهای بالای مالیاتی و عدم وجود مشوق های مالیاتی می باشد و دو عامل عدم تفاهم ماموران و سواد پائین مالیات دهندگان کمترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده اند

واژگان کلیدی: مالیات؛ بیمه؛ اجتناب مالیاتی؛ فرار مالیاتی؛ شفافیت گزارشگری مالی

فصل اول : کلیات

۱-۱- مقدمه

برنامه‌ریزی‌‌های مالیاتی می‌تواند پیچیدگی‌‌های سازمانی شرکت را افزایش دهد و این پیچیدگی‌ها به حدی می‌رسد که نمی‌توان با بخش‌‌های خارج از شرکت (مانند سرمایه‌گذاران، بستانکاران و تحلیل‌گران) به درستی ارتباط برقرارکرد و به این ترتیب مشکلات شفافیت گزارشگری مالی افزایش پیدا می‌کند.

در مورد فعالیت‌‌های اجتناب از پرداخت مالیات و بیمه و اندازه‌گیری عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعات به این موضوع اشاره دارد که رفتار‌های اجتناب از پرداخت مالیات و بیمه می‌تواند ابهام محیط اطلاعاتی شرکت را افزایش دهد. این مطالعات نشان می‌دهد اجتناب از پرداخت مالیات می‌تواند منجر به تضعیف کیفیت و دقت اطلاعات حسابداری شرکت شود. انتظار می‌رود منافع و هزینه‌‌های اجتناب مالیاتی با توجه به ویژگی‌ها و شرایط شرکت‌ها متفاوت باشد.

در این فصل کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق، مدل مفهومی تحقیق و طیف مورد استفاده در تحقیق آمده است و در انتها به تعاریف نظری و عملیاتی پرداخته شده است.

۱-۲ بیان مسئله

در کلیه ملل، دولت‌ها در قبال مردم در خصوص برآورده ساختن برخی نیازها و خواسته‌های آنان همچون ایجاد شغل، برقراری امنیت داخلی و ملی، تثبیت قیمت‌ها، تأمین اجتماعی کارا و مؤثر، ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها و غیره پاسخگو می‌باشند. بدیهی است که دستیابی و برقراری این اهداف مستلزم وجود منابع مالی مکفی خواهند بود. از این سو بحث مالیات از دیر باز موضوعی مطرح در جوامع بوده که توجه نهادها و افراد مختلف را به خود جلب می‌نموده است. موضوع مالیات و اخذ آن از دیر باز مطرح بوده و با مرور زمان موضوع مالیات رنگ و بوی علمی به خود گرفت (زهی و محمدخانی، ۱۳۸۹).

مالیات بر درآمد بر مبنای سود شرکت‌ها تعیین می‌گردد و سهم قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. در بیشتر نظام‌های مالیاتی، برای محاسبه سود شرکت‌ها، یکسری هزینه‌ها طبق قوانین مالیاتی به عنوان هزینه‌های قابل قبول از درآمد ناخالص شرکت‌ها کسر می‌گردند. علاوه بر این، در بیشتر کشورها نیز به دلایل متعددی از قبیل حمایت از برخی صنایع، تشویق و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه‌ای و غیره یکسری معافیت و تخفیف‌های مالیاتی به شرکت‌ها اعطا می‌شود (سعیدی و کلامی، ۱۳۸۸).

نظام مالیاتی جمهوری اسلامی بااصلاحات تدریجی روبرو بوده است. لازم به ذکر است که کاهش مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد مهمترین اصلاح انجام شده در نظام مالیاتی ایران است. مالیات بردر آمد ۱۰ درصد تعیین شده است ومالیات تصاعدی نیز بین ۱۲تا۵۴ درصد است. شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند ۱۰ درصد کمتر مالیات می‌پردازند و بالاترین نرخ مالیات در ایران ۵۴ درصد است (سالاری، ۱۳۹۰).

صنعت بیمه و فعالیت‌های این بازار هم به عنوان ابزار انتقال ریسک و پرداخت خسارت و هم به عنوان یک سرمایه گذار نهادی از راه بسیج پس‌انداز ملی، مدیریت کارای ریسک و به تبع آن تشویق انباشت سرمایه‌های جدید، افزایش ثبات مالی، تسهیل تجارت و بارزگانی، کمک به کاهش و یا تخفیف زیان و کمک به ارتقاء تخصیص بهینه و کارای سرمایه داخلی بر رشد اقتصادی تأثیر گذار است (اسکیپر، ۲۰۰۰)

هرگونه هزینه‌ایی که در طی یک دوره مالی بر یک شرکت وارد شود هزینه‌های مالی شرکت محسوب می‌شود. مالیات در اکثر کشورها و مخصوصا کشورهای توسعه یافته به عنوان عمده‌ترین منبع مالی دولت می‌باشد. در کشورهای توسعه یافته درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی مخارج دولت از اهمیت وافری برخوردار می‌باشد. اما در کشورهای درحال توسعه به دلیل وجود ساختار تورمی و کارا نبودن سیستم مالیاتی، درآمدهای مالیاتی درصد ناچیزی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهد. در حالی که برخی از کشورها۹۰ تا ۹۵ درصد از هزینه‌های عمومی خود را از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می‌نمایند، ولی در کشور ما به دلیل عدم شفافیت و ناتوانی سیستم مالیاتی در شناسایی صحیح میزان درآمد بنگاه‌ها و افراد، میزان مالیات تشخیصی عموما ناچیز می‌باشد، کما این که بخش قابل توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی‌رسند و اگر هم وصول گردد اصل فایده در آن رعایت نمی‌گردد، زیرا هزینه وصول نسبت به مالیات وصولی بیشتر است. پس از درآمدهای نفتی، عمده‌ترین درآمد دولت ایران در خصوص تأمین مالی بودجه، درآمدهای مالیاتی می‌باشند که از آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تثبیت اقتصادی پیگیری می‌شود (شورورزی و رحمانی، ۱۳۹۰).

در یک عبارت ساده به هر نوع اقدام غیر قانونی جهت عدم پرداخت صحیح مالیات از قبیل حساب سازی، عدم ارائه دفاتر، انجام فعالیت اقتصادی بدون رسم و نشان و امثال هم فرار مالیاتی اطلاق می‌گردد. با تاملی در سیر تاریخ مشخص می‌گردد که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی سبب شده نقش مالیات در بین درآمدهای دولت کمرنگ شده و مکانیزم کارآمدی برای جذب آن مدنظر قرار نگیرد و از طرفی به واسطه پایین بودن فرهنگ مالیاتی، مالیات گریزی به یک پدیده ارثی مبدل گشته که نسل به نسل تداوم یافته و اشکال پیشرفته‌تری به خود می‌گیرد. اقتصاد سیاه یا زیرزمینی با زیر سوال بردن عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی پایه‌های نظام اقتصادی کشور را متزلزل می‌سازد و دولت را در تحقق اهدافش ناتوان می‌نماید. مالیات وسیله‌ای برای توزیع مجدد درآمد و تعدیل کننده ثروت جامعه و به بیانی کلی‌تر سالم‌سازی اقتصاد که در مقابل آن اقتصاد وسیع زیرزمینی قرار دارد که ناشی از ناکار آمدی نظام مالیاتی و به تبع آن فرار مالیاتی است با کاهش میزان درآمدهای مالیاتی توزیع عادلانه درآمد و ثروت به درستی صورت نخواهد گرفت (زهی و محمد خانی، ۱۳۸۹).

مالیات یکی از متغیرهای مهمی است که دولت‌ها به وسیله آن در متغیرهای کلان اقتصادی، از قبیل رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و تخصیص منابع اثر می‌گذارند. در واقع مالیات قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت از افراد و بنگاه‌ها وصول می‌شود. در گذشته، هدف از وضع و اخذ مالیات تأمین مالی دولت‌ها می‌بوده است. اما به تدریج و با اشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت، مالیات به عنوان ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری تلقی و مورد توجه قرار می‌گیرد (پورزمانی و شمسی، ۱۳۸۸).

تفاوت دیدگاهی در پرداخت مالیات بین دولت و جامعه از یکسو و شرکت‌ها از سوی دیگر وجود دارد. مالیات بر درآمد از منظر شرکت‌ها هزینه و از منظر دولت و جامعه، مالیات بر درآمد پرداخت سهم دولت از سود و درآمدهای کسب شده شرکت‌ها و یا به عبارتی دیگر مطالبه حق و حقوق جامعه از شرکت‌ها تلقی می‌شود. موضوع ماهیت مالیات را می‌توان از منظر تئوری ذی نفعان و سهامداران و سایر نظریه‌های مطرح مورد بررسی قرار داد. هزینه‌های مالیاتی از جمله هزینه‌های عمده‌ای می‌باشند که افراد و بنگاه‌ها به موجب فعالیت‌های درآمدزای خود، متحمل می‌شوند. به دلیل آنکه پرداخت مالیات ثروت را از شرکت و مالکان آن به دولت منتقل می‌نماید، اغلب شرکت‌ها اقدامات مدیریتی خود را به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌نمایند که تعهدات مالیاتی خود را حداقل نمایند و دلیل اینکه چرا این علاقه مندی برای پرداخت مالیات وجود ندارد مهم است. در این تحقیق به شناسایی و رتبه‌بندی این عوامل پرداخته می‌شود (جهرومی، ۱۳۹۲).

۱-۳ ضرورت واهمیت تحقیق

همان طور که می‌دانیم تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به طیف گسترده‌ای از استفاده کنندگان برون سازمانی قدرت وتوانایی مطالعه و ارزیابی عملکرد شرکت و برآوردی از شاخص‌ها و عملکرد مدیریت خطر را می‌دهد. البته همه استفاده کنندگان لزوما امکان و فرصت بررسی کامل زوایای مختلف تجزیه و تحلیل را ندارند. اما دراین ارتباط یک بخش از مجموعه‌ی شرکت باید با تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی نتایج آن را به صورت شفاف جهت تسهیل استفاده کنندگان مختلف به منظور اتخاذ تصمیم گیری‌های اقتصادی، هدایتی و نظارتی گزارش نمایند. محافظه کاری و اجتناب مالیاتی از جمله سیاست‌هایی هستند که می‌توانند به منظور انگیزه‌‌های مالیاتی مورد استفاده شرکت‌ها قرار گیرند. شواهد حاکی از این می‌باشد که محافظه کاری ابزاری رایج و قابل قبول برای کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها می‌باشد؛ مبانی نظری و شواهد تجربی نشان می‌دهند شرکت‌ها سعی در کاهش و به تعویق انداختن مالیات بردرآمد و هزینه‌های بیمه‌ای خود دارند. با این حال باید توجه نمود که با توجه به اثرات محافظه کاری؛ عموما محافظه کاری منجر به حذف مالیات نمی‌شود، بلکه با به تعویق انداختن زمان شناسایی و پرداخت مالیات، ارزش فعلی مالیات‌‌های پرداختنی کاهش و از این طریق شرکت منتفع می‌گردد. (واتس ، ۲۰۰۳)

مبانی نظری و شواهد تجربی نشان می‌دهند شرکت‌ها سعی در کاهش و به تعویق انداختن مالیات بر درآمد خود دارند. اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی، مدیریت سود، محافظه کاری و غیره ابزارهایی هستند که شرکت‌ها ممکن است در صورت لزوم بسته به شرایط از آنها استفاده نمایند.

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از آن جهت است که به شناسایی و رتبه‌بندی عوامل محافظه کارانه‌ی مذکور و مؤثر بر رغبت شرکت‌ها در شفاف بودن هزینه‌های مالی برای پرداخت مالیات و بیمه می‌پردازد و در جهت کاهش و برطرف نمودن این قبیل موارد کاربرد دارد.

۱-۴- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

شناسایی عوامل مؤثر بر رغبت شرکت‌ها در شفاف بودن هزینه‌های مالی برای پرداخت مالیات و بیمه

اهداف فرعی:

کدام یک از عوامل تأثیر بیشتری برشفافیت هزینه‌های مالی برای پرداخت مالیات وبیمه دارند.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بر رغبت شرکت‌ها در شفاف بودن هزینه‌های مالی برای پرداخت مالیات و بیمه

۱-۵- سوالات تحقیق

۱-چه عواملی بر رغبت شرکت‌ها در شفاف بودن هزینه‌های مالی برای پرداخت مالیات و بیمه تأثیرگذار است؟

۲- ترتیب (اولویت بندی) عوامل مؤثر بر رغبت شرکت‌ها در شفاف بودن هزینه‌های مالی برای پرداخت مالیات و بیمه کدام است؟

چکیده  1

فصل اول: كليات

1-1- مقدمه     2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق     5

1-4- اهداف تحقيق      6

1-5- سوالات تحقیق    6

1-6- روش كار  6

1-6-1- روش تحقیق    6

1-6-2- ابزار گردآوری اطلاعات  6

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    6

1-8- تعاریف عملیاتی و نظری   7

فصل دوم: مروری برتحقیقات انجام

2-1- مقدمه     9

2-2- مفهوم کلی مالیات 10

2-2-1- تعاریف مالیات  10

2-2-2- اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است: 11

2-2-3- تاریخچه مالیات 12

2-2-4- وضعیت کنونی مالیات   13

2-2-5- انواع مالیات     13

2-2-6- مضمون و متعلق مالیات 14

2-2-6-1- براساس این اعتبار مهمترین اقسام مالیات بقرار ذیل مى‌باشد:   15

2-2-7- هدف از وصول ماليات چيست؟  17

2-2-8- اصول وضع مالیات در کشور      18

2-2-9- اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی 18

2-2-10- عقب افتادگی فرهنگ مالیاتی و فرارمالیاتی در ایران      23

2-2-11- بررسی شاخص پرداخت مالیات‌ها :      23

2-3- بیمه       24

2-3-1- تعريف بيمه     25

2-3-2- ریشه‌های تاریخی پیدایش بیمه  25

2-3-3- بیمه در ایران   26

2-3-4- انواع بیمه       26

2-3-4-1- بیمه‌های اجتماعی   26

2-3-4-2- بیمه‌های بازرگانی     26

2-3-5- اصول بیمه      27

2-4- مرور پیشینه و تدوین فرضیه‌ها     29

2-5- عوامل مؤثر بر شفافیت ارائه هزینه‌های مالی و بیمه‌ای شرکت ها:     30

2-6- قسمت دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده 31

خلاصه فصل     35

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه     36

3-2- مراحل انجام(یا مدل)تحقیق         37

3-3- روش تحقیق       37

3-4- روش جمع‌آوري اطلاعات  37

3-5- ابزارهای جمع‌آوری دادهها 38

3-6- متغیر‌های تحقیق  38

3-7- شناسایی و انتخاب مدل و نرم افزار برای حل و بررسی متغیر‌ها و ابعاد         38

3-8- الگوریتم تکنیک تاپسیس  39

3-9- پایایی پرسشنامه   42

خلاصه فصل     43

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل دادهها

4-1- مقدمه     44

4-2- يافته‌های توصيفی جمعيت شناختی پاسخ دهندگان 44

4-2-1- توزيع جنسيت پاسخ دهندگان   45

4-2-2- توزيع وضعیت تاهل پاسخ دهندگان       46

4-2-3- توزيع سطح تحصيلات پاسخ دهندگان    46

4-2-4- توزيع سابقه خدمت پاسخ دهندگان       48

4-3 تجزيه و تحليل استنباطي دادهها     49

4-3-1-آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری     49

4-3-2 آزمون استنباطی مربوط به سوالات پژوهش         49

4-3-3- آزمون فریدمن  53

4-3-4- بررسی عامل مؤثر بر رغبت شرکت‌ها در شفاف بودن هزینه‌های مالی برای پرداخت مالیات و بیمه    54

4-4- رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رغبت شرکت‌ها در پرداخت مالیات و بیمه با استفاده از تکنیک تاپسیس       55

4-4-1- حل مدل پیشنهادی     58

4-6- آزمون همگن بودن پرسشنامه       61

فصل پنجم:خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه     67

5-2 نتایج آمارتوصیفی   67

5-3- تجزيه و تحليل استنباطي داده ها   68

5-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری    68

5-3-2- آزمون استنباطی مربوط به سوالات پژوهش       68

5-3-3- آزمون فریدمن  68

5-3-4- آزمون دوجمله ای       69

5-4- رتبه‌بندی با استفاده از تکنیک تاپسیس     70

5-5- پیشنهادات کاربردی به سازمان امور مالیاتی شهرستان اصفهان         73

5-6- محدوديت‌هاي پژوهش      75

5-7- پيشنهادات پژوهشي        76

منابع    77

پيوست‌ها         80

چكيده انگليسي 82

فهرست جدول‌ها

جدول (3-1) آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش    42

جدول (4-1) توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان        45

جدول (4-2) توزيع فراواني وضعیت تاهل پاسخ دهندگان  46

جدول (4-3) توزيع پاسخ گويان بر اساس سطح تحصيلات 47

جدول (4-4) توزيع پاسخ گويان بر اساس سابقه خدمت    48

جدول (4-5) آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری        49

جدول (4-6) آمار توصيفي آزمون ميانگين يک جامعه      51

جدول (4-7) آمار استنباطي آزمون ميانگين يک جامعه    52

جدول (4-8) نتايج حاصل از بکارگیری آزمون فريدمن      54

جدول (4-9) رتبه نهايی متغیرها 54

جدول (4-10) نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای         55

جدول (4-11) نتایج نظرخواهی از خبرگان         57

جدول (4-12) داده‌ها ورودی به نرم افزاد 58

جدول (4-13) رتبه‌بندی عوامل به روش تاپسیس 60

جدول(4-14) آزمون ميانگين دو جامعه بر حسب جنسیت 62

جدول (4-15) آزمون ميانگين دو جامعه بر حسب وضعیت تاهل   64

جدول (4-16) آزمون آنوا بر اساس سطح تحصيلات پاسخ گويان    65

جدول (5-1) خلاصه آمارتوصیفی          68

جدول(5-2) رتبه نهايی متغیرها  69

جدول (5-3) نتایج حاصل ازبکارگیری آزمون دوجمله ای  69

جدول (5-4) رتبه‌بندی عوامل به روش تاپسیس   70

فهرست شكل‌ها

شكل (2-1) ساختار سلسله مراتبی پیشنهادی پژوهش(با توجه به پاسخ‌های خبرگان و مدیران شرکتها)        30

شکل (3-1) مراحل انجام(یا مدل)تحقیق  37

شکل (4-1) نمودار ميل‌هاي توزيع جنسيت پاسخ دهندگان         45

شکل (4-2) نمودار ميل‌هاي توزيع وضعیت تاهل پاسخ دهندگان   46

شکل (4-3) توزيع پاسخگويان بر اساس سطح تحصيلات   47

شکل (4-4) توزيع پاسخ گويان بر اساس سابقه خدمت     48

شکل (4-5) ساختار سلسله مراتبی پیشنهادی پژوهش     56

شکل(4-6) رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر عدم پرداخت مالیات و بیمه   59

 • منابع فارسی:
 • آستركي م. 1389، فرهنگ پرداخت ماليات. ماهنامه مهندسي فرهنگي، سال چهارم، شماره 39 و 40، ص23-16.
 • ابوالحسنی س. 1394. قانون مالیات‌های مستقیم (با اصلاحات 1394/4/31) قانون مالیات برارزش افزوده، تهران انتشارات آلا قلم، ص 40-55.
 • افرنگ م، 1391، بررسي عوامل مؤثر بر تابع تقاضاي بيمه عمر در مناطق مختلف جهان در سال‌‌هاي2008-2000 بااستفاده از داده‌هاي پانلي. پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشكده اقتصاد وحسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، ص 17-15.
 • امين خاكي ع.1391، آسيب شناسي تحقق درآمد‌هاي مالياتي با رويكردي بر جرم فرار مالياتي، ص 60-25.
 • بهرامسری ب. 1391. کلیات و اصول بیمه‌های بازرگانی. اراک، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ص25-140.
 • بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 1390. (اسفند 1389-1388) عملکرد سال اول و دوم برنامه تحول در صنعت بیمه کشور سالنامه آماری صنعت بیمه، ص 32-22.
 • پورحيدري ا، اميني نيا م، فدوي م. 1393. بررسي تأثير اجتناب از پرداخت ماليات بر هزينه سرمايه سهام عادي با لحاظ فرصت‌هاي رشد و مالکيت نهادي. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، سال نوزدهم، شماره 3. ص 190-173.
 • پورزماني ز، شمسي الف. 1388، بررسي دلايل اختلاف بين در‌آمد مشمول ماليات تشخيصي توسط واحدهاي مالياتي، فصلنامه تخصصي ماليات،شماره 5، ص 26-9.
 • جهرومي م. 1392، شفافيت شركت‌ها و اجتناب از ماليات، رساله جهت اخذ درحه كارشناسي ارشد حسابداري از دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
 • حبیبیان نقیبی م. 1390. همگرایی مالیات‌های اسلامی و مالیات‌های موجود و جدید، تهران انتشارات دانشگاه مفید. ص 23-44.
 • حنیفه زاده ل. دنیادیده ع. 1393. اصول و کلیات بیمه. تهران : انتشارات اندیشه آریا، ص 70-63.
 • خدابخشی ع. 1394. حقوق دعاوی: تحلیل منتخب (داوری، دادرسی، حقوق بیمه، حقوق بانکی، حقوق قرارداد). تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، صص 52-61.
 • خدامی پور ا، امینی نیا م، 1392. بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تأثیر مالکیت نهادی بر این رابطه. پژوهشنامه مالیات/شماره نوزدهم. مسلسل 67. ص 26-18.
 • دانشنامه بیمه: آ – ث. 1393. تهران انتشارات بیمه مرکزی ایران، ص 7-12.
 • دهنوي ج. 1390، معافيت مالياتي، خوب يا بد. ص 20-13.
 • رحمتی نودهی ر. فضل هاشمی م. 1393. مبانی و اصول و کلیات بیمه، تهران: انتشارات گسترش فرهنگ کتاب، ص 135-110
 • زمانی ا. دیده خانی ح. ۱۳۹۲. بررسی عوامل مرتبط با تمکین مالیاتی از دیدگاه ماموران و مؤدیان مالیاتی ( مطالعه مورد : اداره کل امور مالیاتی استان گلستان). دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری. گرگان: انتشارات انجمن علمی و حرفه‌ای مدیران و حسابداران گلستان، ص 41-59.
 • زهي ن، محمدخاني ش. 1389، بررسي عوامل مؤثر بر فرار مالياتي (مطالعه موردي استان آذزبايجان شرقي)، پژوهش نامه ماليات، شماره 9، ص 60-25.
 • سالاري الف. 1390، بررسي تأثير نظام مالياتي بر فضاي كسب و كار. ص 12-11.
 • سروستاني الف. 1391، بررسي رابطه بين ويژگي‌هاي شركت و نوع مالكيت با نرخ مؤثر ماليات شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران، رساله جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد حسابداري از دانشكده مديريت دانشگاه شهيد باهنر كرمان. ص 73-67.
 • سعيدي پ، كلامي ع. 1388، تأثير تغيير قانون ماليات بردر‌آمد شركت‌ها بر سرمايه‌گذاري شركت‌هاي توليدي، مجله مديريت صنعتي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، شماره 7، ص112-93.
 • شورورزي م، رحماني الف. 1390، بررسي تفاوت معافيت‌هاي قانوني مالياتي اعمال شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي و ماموران تشخيص ماليات سازمان امور مالياتي كشور:مظالعه موردي استان خراسان رضوي، پژوهش نامه ماليات، شماره 10، ص 35-9.
 • صادقی شاهدانی م. چاوشی ک. محسنی ح. 1391. بررسی رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي شماره 9، ص 15-12.
 • صبوراردوبادی ع. 1392. مجموعه قوانین و مقررات مالیات خودرو شامل قوانین و مقررات مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض اسفالت، مالیات مصرف کننده و مالیات نقل و انتقال. انتشارات عمیدی، ص 100-123.
 • صفائيان م، سبزي م، حسن زاده ن، بهادر الف.1391،آسيب شناسي قانون بيمه‌هاي شخص ثالث وارائه پيشنهادات اصلاحي، ص 17-9.
 • صفرزاده الف، جعفري ه.1392، ارتباط غير‌خطي بين ضريب نفوذ بيمه و د‌ر‌آمد سرانه. ص35-33.
 • عباسی م. 1390، حقوق مالیات‌ها از منظر حقوق خصوصی شامل: تفسیر مواد قانون مالیات‌های مستقیم و توضیح اصطلاحات. تهران انتشارات نگاه بینه، ص 5-83.
 • قلی پور ح. روحی خلیلی م. 1392. بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان. پژوهشنامه مالیات شماره 21، ص۵۷-۷۶.
 • کریمی ا. 1394. کلیات بیمه، تهران انتشارات بیمه مرکزی ایران. مدیریت تحقیقات و برنامه ریزی، ص 44-85.
 • کریمی م. 1392. ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور و تبیین چشم انداز آینده. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی. ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت. سال یکم، شماره 2، ص 202-183.
 • کمالان م، 1394. قانون مالیات‌های مستقیم: قانون مالیات برارزش افزوده. انتشارات کمالان خرداد، ص180-188.
 • لشكري زاده و م، عزيزي م. 1390،شناسايي برخي عوامل مؤثر بر ازتقاي فرهنگ مالياتي در ايران، فصلنامه مديريت، سال هشتم،شماره 22، ص 43-32.
 • محمدیان امامی م. نورائی دانش م. 1393. اصول و کلیات بیمه باربری و کاربرد آن. تهران: جنگل، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، ص 148-151.
 • مدنی کرمانی ع. 1393. حقوق بیمه: بانضمام قانون بیمه، تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قوانین، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه. تهران:انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص 169-150.
 • مرادی م. 1393. پژوهش بررسی عوامل مؤثر برفرارازپرداخت مالیات باتأکید برعوامل فرهنگی، صص 7-1.
 • مرکز فرهنگ شناسی و تدوین دانشنامه. آبان1393. دانشنامه بیمه، ج – ی. ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، ص 18-50.
 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری. 1390. گزیده قانون برنامه پنجم توسعه، انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، ص 123-86.
 • ملك پور الف، مرزحسيني خ.1393، بررسي نظام حقوقي مسئوليت‌هاي مأموران مالياتي در ايران و مقايسه با نظام حقوق انگلستان، ص53-42.
 • منصور ج. 1388. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶. قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۰ همراه با قسمتی اصلاحیه بعد. نشردیدار، ۹۶۴-۳۱-۳ ISBN
 • مهاجری م، 1394، قانون مالیات‌های مستقیم بانضمام: متن کامل قوانین و مقررات، قانون مالیات بر ارزش افزوده، ناشر: خرسندی، 1394، ص 9-127.
 • مهرانی س، سیدي ج. 1393. بررسی تأثیر مالیات بر درآمد و حسابداري محافظه کارانه بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت، سال سوم / شماره دهم. ص 7-5.
 • ميرمحمدي ر. قرباني ر. وظيفه دوست ح. 1390. بررسي تأثير عوامل مؤثر بر ارتقاي تمکين مؤديان مالياتي (اشخاص حقوقي) از ديدگاه کارکنان مالياتي در شهر تهران (مطالعه موردي: اداره کل امور مالياتي مؤديان بزرگ تهران)، تهران : انتشارات مديريت فرهنگي. دوره 5، شماره 12، ص 126-113.
 • نظري ع، طباطبائي ع، فدائي الف.1392، آسيب شناسي نظام مالياتي در ايران، فصلنامه سياست‌هاي مالي و اقتصادي، سال اول، شماره4، ص 110-95.
 • Aon Benfield Securities, (2012), "insurance-linked securities: Market Momentum 2010".
 • Adams Mike,Jonas Andersson(2012) ,”The historical relation between banking ,insurance ,and economic growth :1830to
 • Arena,M. (2009),”Does insurance market activity promote economic growth?”World bank policy research working paper , N. 4098. World Bank Washington. D. C.
 • Extension Education Centers in Universities Based on the Balanced Scorecard",Evaluation and Program Planning, Vol. 34, PP. 37-50. Research, Vol. 15, PP. 135–153.
 • Eilat, H. , Golany, B. & A. Shtub (2010), "R&D Project Evaluation: An Integrated DEA and Balanced Scorecard Approach", Omega, Vol. 36, No. 5, PP. 895-912.
 • frey, A, (2011), "the role of indices in transferring of insurance risks to the capital markets", Swiss Re, Sigma, no. 4/2009.
 • Hais ,p. Sumegi ,k. ,(2009),” The Relationship of Insurance and Economic Growth A Theoretical and Empirical Analysis”, Lecturer, EuropeInstiute, University of Economics and Business Administration, Vienna, Austria.
 • http://cafeconomics. com/2011/12/04/sin_taxes/.
 • http://www. zendegany. com/smoking-statistics.
 • http://en. wikipedia. org/wiki/Tax#Views_on_taxation.
 • Huang, H. C. (2013), "Designing a Knowledge-Based System for StrategicT Planning: A Balanced Scorecard Perspective", Expert Systems with Applications,Vol. 36, No. 1, PP. 209-218.
 • Karsten Paetzmann, (2011) "Discontinued German life insurance portfolios: rules-in-use, interest rate risk, and Solvency II", Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 19 Iss: 2, pp. 117– 138.
 • Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation Journal of Accounting and Economics 42 (December) 335370
 • 1998”university of wales swansea ,uk,norwegian school of economics and business administration ,Norway.
 • Wu, H. Y. , Lin, Y. K. & C. H. Chang (2013), "Performance Evaluation of
 • Zubairi H. Jamal, (2010) , “ An Investigation of the Influence of Key Financial and Economic Indicators on Profitabililty of Cement Sector companies in Pakistan “ Available at http://ssrn. com/abstract.
 • Cozmei, C. and S. E. Claudia (2014), “A Cross-Country Comparison
 • of the Personal Income Tax Systems Progressivity”, Theoretical
 • and Applied Economics, Vol. 21, No. 11, PP. 57-70
 • Ball, Christopher and John Creedy (2013); Population Ageing and the Growth of
 • Income and Consumption Tax Revenue, Victoria University of Wellington,
 • http://www.victoria.ac.nz/cpf/working-papers.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برو بالا